Hospodárska úprava lesov

Hospodárska úprava lesov

Ústav pre hospodársku úpravu lesov rieši úlohy rozvoja hospodárskej úpravy lesov, tvorbu a aktualizáciu metód a postupov jej vykonávania, tvorí koncepcie a metodické postupy hospodárskej úpravy lesov; posudzuje, kontroluje kvalitu a preberá práce vyhotovovania “Programov starostlivosti o lesy”; zabezpečuje a vykonáva zisťovanie údajov komplexného zisťovania stavu lesa a zabezpečuje proces verejného obstarávania lesných hospodárskych plánov – programov starostlivosti o lesy (PSL).

Program starostlivosti o lesy

 • zabezpečuje priebežnú administratívnu a terénnu kontrolu kvality vyhotovenia PSL,
 • komplexne zabezpečuje preberanie PSL, verifikáciu mapových podkladov a údajov pre informačný systém lesného hospodárstva v spolupráci s NLC – ÚLZI Zvolen,
 • zabezpečuje kontrolu vyhotovenia projektov starostlivosti o les (http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/uhul/posudzovania__kontrola_a_preberanie_prac_vyhotovovania_lhp/rok-2018-(platnosz-psl-2019-2028).aspx
 • v súčinnosti s orgánmi štátnej správy preveruje a usmerňuje činnosť vyhotovovateľov PSL s dôrazom na požadovanú odbornú úroveň prác a jednotnosť vyhotovenia PSL,
 • spolupracuje s odborom hospodárskej úpravy lesov a znaleckej činnosti na vypracovaní technologických a pracovných postupov pre vyhotovenie a kontrolu PSL,
 • spolupracuje pri tvorbe a priebežnej aktualizácii harmonogramu obnov PSL (http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/uhul/vyhotovovanie_lhp/vyhotovenie-psl-v-r.-2019.aspx),
 • spolupracuje pri príprave analytických podkladov k tvorbe programových riešení pre vyhotovenie a kontrolu PSL a softvérových aplikácií,
 • podieľa sa na expertíznej, projektovej, osvetovej a poradenskej činnosti v rozsahu svojho odborného zamerania,
 • pripravuje čiastkové zmluvy na vyhotovenie PSL,
 • podieľa sa na administrácii platieb za vyhotovenie PSL, na príprave podkladov na vypracovanie žiadostí o platbu,
 • vedie agendu zmlúv o vyhotovení PSL a odborne hodnotí ich plnenie.

PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV

Pracovné postupy HÚL a usmernenia NLC – ÚHÚL Zvolen v súvislosti s činnosťou vyhotovovateľov PSL pri vyhotovovaní programov starostlivosti o lesy sú dostupné na Forestportáli, v sekcii: Vyhotovovateľ PSL  (TU)
 
Vysvetlenie k Usmerneniu NLC-ÚHÚL Zvolen, Odboru HÚL, č. 3/2022 k prebudove bežného hospodárenia na prírode blízke hospodárenie v lesoch v programoch starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti od 1.1.2023 (TU)