O nás

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR

O nás

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

V súčasnosti Národné lesnícke centrum tvoria tri ústavy:

 • Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
 • Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
 • Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

 • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
 • Znalecké centrum.

Organizačná štruktúra NLC (PDF)

Vedecká rada NLC (PDF)

História

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zrušilo s účinnosťou od 31. decembra 2005 samostatnú právnu subjektivitu ako právnických osôb štátu príspevkovým organizáciám:

 • Lesnícky výskumný ústav Zvolen
 • Lesoprojekt Zvolen
 • Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen
  •  

a zriadilo od 1. januára 2006 novú príspevkovú organizáciu: Národné lesnícke centrum (NLC) v celom rozsahu právneho nástupcu.
Centrom lesníctva na Slovensku je desaťročia mesto Zvolen, ktoré v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”, kde od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978.

1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnostitvoria tri ústavy:

 • Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
 • Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
 • Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

 • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
 • Znalecké centrum.
 •  

Rok 2018 bol pre Národné lesnícke centrum jubilejný, jeho dva ústavy NLC – LVÚ Zvolen a NLC – ÚLPV Zvolen (v súčasnosti Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky)  oslávili významné výročia, 120 rokov lesníckeho výskumu a 40 rokov celoživotného vzdelávania v lesníctve Slovensku.

Od roku 1968 sídli lesnícky výskum v budove na ulici T. G. Masaryka 22 vo Zvolene, ktorá slúži zamestnancom lesníckeho výskumu a terajšiemu ústrediu NLC už viac ako 50 rokov. Ďalšie ústavy NLC – ÚLZI Zvolen a NLC – ÚHÚL Zvolen, ako aj Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky a Znalecké centrum  majú svoje sídla na Ulici Sokolská 2 vo Zvolene.

PREDMET ČINNOSTI

Národné lesnícke centrum (NLC) v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečuje komplexne úlohy rezortu v oblastiach:

 • lesnícka veda a výskum
 • hospodárska úprava lesov
 • komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie
 • lesnícke plánovanie ochrany lesa a lesníckych činností
 • výber vyhotovateľov PSL (programov starostlivosti o les – ďalej len PSL) verejným obstarávaním
 • informačný systém LH
 • tematické štátne mapové dielo s obsahom LH
 • výchova a vzdelávanie v LH
 • poradenská činnosť
 • práca s verejnosťou
 • komunikačná stratégia lesného hospodárstva na národnej úrovni

Podrobné vymedzenie činnosti:

 • zabezpečuje výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a príbuzných odvetviach
 • vykonáva funkciu koordinačného pracoviska pre výskumné a vývojové úlohy v LH
 • vypracováva výskumné projekty v rámci predmetu činnosti na základe výziev národných a medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov EÚ
 • zabezpečuje medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
 • zabezpečuje transformáciu poznatkov vedy a praxe
 • vytvára podmienky na získavanie štatútu excelentných výskumných centier
 • vydáva vedecko-výskumné a odborné periodiká
 • v plnom rozsahu vykonáva úlohy právnickej osoby zriadenej MP SR v zmysle platných zákonov a predpisov vydaných na jeho základe
 • zabezpečuje rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania
 • v súčinnosti so štátnou správou LH koordinuje činnosť fyzických a právnických osôb vyhotovujúcich lesné hospodárske plány
 • zabezpečuje výber vyhotovovateľa PSL a dohliada na postup a kvalitu ich vyhotovenia
 • vykonáva monitoring zdravotného stavu lesov
 • vykonáva národnú inventarizáciu lesov a monitoring lesov a stavu lesných ekosystémov
 • zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
 • zabezpečuje tvorbu, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s obsahom LH
 • zabezpečuje tvorbu a spracovanie informačného systému lesného hospodárstva
 • je správcom informačného systému LH a informačnej banky
 • zabezpečuje činnosť Lesníckeho trhového informačného systému
 • zabezpečuje zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva
 • vyhotovuje úvodné podklady na vypracovanie projektov pozemkových úprav
 • vykonáva činnosti v oblasti lesníckej ochranárskej služby a semenárskej kontroly
 • spracováva návrhy právnych predpisov v rozsahu predmetu činnosti
 • na základe poverenia zastupuje Slovensko v medzinárodných inštitúciách a organizáciách
 • zabezpečuje úlohy Národného certifikačného strediska podľa štatútu
 • zabezpečuje oblasť výchovy a vzdelávania pracovníkov v odvetví LH a v súvisiacich odvetviach
 • zabezpečuje poradenskú činnosť v rozsahu predmetu činnosti
 • zabezpečuje vedeckú a odbornú výchovu
 • vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, informačnú, edičnú a propagačnú činnosť
 • v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonáva podnikateľskú a obchodnú činnosť

Národné lesnícke centrum (NLC) zabezpečuje tieto činnosti prostredníctvom svojich organizačných jednotiek (horeuvedené ústavy a centrá)