Zriadovacia listina

Aktualizovaná zriaďovacia listina NLC (účinnosť od 20.06.2023)