Aplikácie

ForestPortal poskytuje odbornej (štátna správa LH a ŽP, vyhotovovatelia PSL, odborní lesní hospodári, vlastníci a užívatelia lesov a p.) i laickej verejnosti informácie o slovenských lesoch, lesníctve a lesnom hospodárstve. Tematicky zamerané sekcie portálu sprístupňujú užívateľom komplexný pohľad na nasledovné oblasti: informačný systém LH, organizácie a inštitúcie LH, hospodárska úprava lesov, lesnícka politika, štruktúra lesa, ekonomika, ekológia lesa, lesnícke vedy, trvalo udržateľný rozvoj lesov, vzdelávanie a poradenská činnosť v LH, hospodárenie v lese, škodlivé činitele v lesoch.

IBULH– Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle, poľovníctve.  V aplikácii sú  publikované tabuľkové a grafické prehľady agregovaných údajov o stave a vývoji lesov SR, hospodárení v lesoch, ekonomike, hospodárskych a finančných ukazovateľoch. Zdrojmi údajov sú  platné programy starostlivosti o lesy (PSL), lesná hospodárska evidencia a  štatistické zisťovania v oblasti lesného hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a poľovníctva.

Verejne prístupné registre informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva predstavujú evidencie subjektov a plošných jednotiek v lesnom hospodárstve a poľovníctve. Tieto registre sú vedené podľa príslušných právnych noriem (zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve) pracovníkmi okresných úradov.

Aplikácia na overenie nároku na neprojektové platby slúži verejnosti na overenie nároku na  platby podľa výzvy PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia.

Aplikácia na získanie zoznamu porastov a na výpočet podpory na plnenie mimiprodučných funkcií lesov  podľa vyhlášky MPRV SR č. 226/ 2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

PolovStat je aplikácia na vedenie mesačnej evidencie lovu zveri, evidencie plánu lovu a jeho zmien v elektronickej podobe a na generovanie a podanie ročného výkazu o revíri a stavoch zveri – Poľov (MPRV SR)12-01. V aplikácii sú pre zamestnancov štátnej správy a veterinárov publikované tabuľkové prehľady agregovaných údajov z mesačných evidencií za aktuálnu resp. predchádzajúce lovecké sezóny a za rôzne priestorové jednotky (poľovná oblasť, chovateľský celok a iné).

Aplikácia Les (MPRV SR) 5-01  slúži na vyplnenie a podanie ročného výkazu o lesnom hospodárstve

Aplikácia Les (MPRV SR) 2-04  slúži na vyplnenie a podanie štvrťročného výkazu o dodávkach dreva v lesníctve

Aplikácia Drevo (MPRV SR) 1-01 slúži na vyplnenie a podanie ročného výkazu  o spracovaní dreva .

Vlk  – aplikácia na mapovanie výskytu vlka dravého.

ISLHP – webová aplikácia slúžiaca pre NLC, štátnu správu lesného hospodárstva a verejnosť ako GIS nástroj na prehliadanie, analyzovanie a zapisovanie priestorových a atribútových údajov v informačnom systéme lesného hospodárstva a informačnom systéme poľovníctva.

V rámci aplikácie ISLHP v časti Evidencie sa nachádza aplikácia na  Ohlásenie NT, ktorá slúži obhospodarovateľom lesa na elektronické podanie ohlásenia náhodnej ťažby podľa § 23 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.