Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o informáciu (§§ 7, 12, 14, 15, 16 a 18), vrátane lehôt (§ 17), ktoré je nutné dodržať, ako aj spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby (§ 19) sú verejne prístupné k nahliadnutiu do brožúry u informátora vo vestibule hlavnej budovy Národného lesníckeho centra.

AKO POŽIADAŤ O INFORMÁCIE
Osobne / Písomne
Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22
960 01 Zvolen
Telefonicky
+421 45 531 41 72
E-mailom
Poznámka: O informácie je možné požiadať aj v sídlach jednotlivých ústavov Národného lesníckeho centra, resp. si ich vyhľadať na Lesníckom informačnom portáli.

Zoznam skutočností, ktoré NLC nebude zverejňovať

Skutočnosti, ktoré tvoria predmet štátneho a služobného tajomstva v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Informácie súkromného charakteru o fyzických osobách – zamestnancoch, vedúcich zamestnancoch, ani o iných osobách spolupracujúcich s ústavom. Informáciami takéhoto charakteru sú: dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, výška platu, odmien a iných finančných požitkov, majetkové pomery, teda všetkých informácie týkajúce sa osobností zamestnancov a ich osobných údajov. Informácie sa neposkytujú v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov, § 11 Občianskeho zákonníka a §§ 3-19 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uvedené informácie môžu byť sprístupnené len ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené pri výkone kontroly podľa zák. č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších predpisov (§ 11 ods. 2 písm. k).

Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené pri vybavovaní sťažností podľa zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, v znení neskorších predpisov (§ 23 ods. 4).

Skutočnosti tvoriace predmet informácií poskytovaných povinnou osobou na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistke v znení neskorších predpisov – dôverné štatistické údaje t. j. údaje zo štatistických zisťovaní, ktoré sa týkajú jednotlivých právnických a fyzických osôb (§ 29 a nasl.).

Informácie, sprístupnením ktorých by mohla byť porušená ochrana duševného vlastníctva stanovená osobitných predpisom, (napr. autorský zákon – zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, v znení neskorších zmien a doplnkov).

Skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, najmä informácie obchodného charakteru získané pri plnení úloh v rámci predmetu svojej činnosti, know-how výskumných úloh, patenty, zlepšovacie návrhy ako aj informácie, ktoré poskytla fyzická alebo právnická osoba ústavu a označila ich ako obchodné tajomstvo.

Výsledky verejného obstarávania v zmysle zákl. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie týkajúce sa skutočností vymedzených v § 11 zákona o slobode informácií.

Sadzobník poplatkov

Podľa ustanovenia § 21 zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva financií SR vydanú pod č.481/2000 Z. z. sa stanovuje výška materiálnych nákladov súvisiacich s poskytnutím informácií takto:

 

a) nosiče dát:

1 ks CD (kompaktný disk) čistý 0,46€

b) papierové výrobky 1 ks:

obálka C4 0,04€

obálka C5 0,30€

obálka C6 0,03€

obálka C6/5 (podlhovastá) 0,05€

obálka B4 s dnom 0,28€

obálka kartónová B5 0,38€

obálka kartónová B4 0,60€

obálka bublinková CD 0,25€

obálky kartónová CD 0,30€

c) fotokópie 1 strana:

čiernobiela A4 0,10€

farebná A4 0,40€

d) poštovné:

podľa platného cenníka, bude sa hradiť dobierkou

e) informácia poskytnutá faxom:

podľa cenníka Slovak Telekom, a. s.

f) informácia zasielaná electronicky (e-mailom):

bezplatne

 

Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úpravy platných cien.

 

Úhrada za sprístupnenie informácie sa uskutoční poštovou poukážkou, bankovým prevodom na číslo účtu: SKSK20 8180 0000 0070 0024 1498 BIC:SPSRSKBA  vedenom v Štátnej pokladnici, alebo zaplatením úhrady nákladov v pokladni NLC – na ul. T. G. Masaryka č. 2175/22 vo Zvolene.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 2,- €.

Prevod majetku štátu

Prevod_majetku_statu

 

Prevod majetku štátu