Pracovné stretnutie projektu “BOOST4BIOEAST” v Budapešti

Národné lesnícke centrum (NLC) je spoluriešiteľom projektu BOOST4BIOEAST, koordinovaného maďarským Výskumným ústavom organického pôdohospodárstva (ÖMKi). V projekte je celkovo zapojených 30 partnerov. Projekt bol podporený z prostriedkov európskej grantovej schémy HORIZON EUROPE vo výške takmer 3,5 miliónov EUR .

Celý názov projektu je „Posilnenie transformácie biohospodárstva pre región BIOEAST“ a bol podporený v rámci výzvy HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-8 pre koordinačné a podporné aktivity zamerané na inovatívne riadenie, environmentálne pozorovania a digitálne riešenia na podporu Zelenej dohody. Financovanie je prostredníctvom Európskej výkonnej agentúry pre výskum (ERA).

Projekt BOOST4BIOEAST sa zameriava na posilnenie zapojenia národných zainteresovaných subjektov do tvorby národných akčných plánov pre biohospodárstvo a to tvorbou štruktúr pre spoluprácu v biohospodárstve vo forme komunikačných centier prepájajúcich verejnú správu a zainteresované subjekty. NLC sa v projekte tematicky zameriava na rolu lesníctva v biohospodárstve.

Úvodné pracovné stretnutie projektu BOOST4BIOEAST sa uskutoční v Budapešti v dňoch 05. – 06.03.2024 a na toto stretnutie nadviaže výročná konferencia iniciatívy BIOEAST, ktorá bude prebiehať v termíne 06. – 07.03.2024.

Bližšie informácie o iniciatíve BIOEAST, združujúcej 11 krajín strednej a východnej Európy s cieľom rozvíjať obehové biohospodárstvo založené na poznatkoch a spolupráci pre zlepšenie inkluzívneho rastu a pracovných miest s tvorbou pridanej hodnoty, možno nájsť pod odkazom https://bioeast.eu/ a informácie o programe výročnej konferencie pod odkazom https://bioeast.eu/events/bioeast-bioeconomy-conference-boost4bioeast/.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Rastislav Raši, PhD.

T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Mail: rastislav.rasi@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 468

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.