Kick-off meeting projektu “Upgrade Centra excelentnosti LignoSilva”

Bratislava, 8. február 2024Národné lesnícke centrum (NLC), spolu s projektovými partnermi – Výskumným ústavom papiera a celulózy a Fraunhoferovým inštitútom pre výskum dreva pripravili úvodné stretnutie projektu, ktorý bol podporený z prostriedkov európskej grantovej schémy HORIZONT vo výške takmer 15 miliónov EUR.

Celý názov projektu je „Upgrade Centra Excelentnosti LignoSilva“ a tento projekt bol podaný do výzvy Teaming for Excellence (HORIZONWIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage), ktorej vyhlasovateľom je Európska výkonná agentúra pre výskum (ERA). Cieľom výzvy je prekonať rozdiely vo výkonnosti výskumu a inovácií (medzi pôvodnými EU13 a novými EU20 krajinami), ktoré sú spôsobené, okrem iného, nedostatočným množstvom vedcov a nedostatkom centier excelentnosti s dostatočnou kompetenciou na to, aby strategicky zapojili krajiny a regióny do cesty inovačného rastu.

Projekt Národného lesníckeho centra má dvoch partnerov – slovenským partnerom je Výskumný ústav papiera a celulózy a.s Bratislava a zahraničným partnerom je Fraunhofer Institute for Wood Research Wilhelm-Klauditz-Institut WKI. Ide o svetovo uznávanú a špičkovú výskumnú nemeckú inštitúciu so sídlom v Braunschweigu. Výška grantu je 14,7 mil. € z Európskej výkonnej agentúry pre výskum a rovnaká výška grantu je z komplementárneho financovania z Programu Slovensko, špecifický cieľ 1.1 rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií. Celková suma projektu je 29,4 mil. €. Projekty sa budú implementovať 6 rokov (2024-2029). Rozpočet NLC je cca 18 mil. €.

„Národne lesnícke centrum je zároveň jedinou úspešnou výskumnou organizáciou v SR zapojenou do výzvy v roku 2022. V prvom kole súťažilo 116 projektov z celej Európy a do druhého kola postúpilo len 32 projektov. Podporených projektov je celkovo 14. Od roku 2015, keď bola implementovaná schéma Teaming for Excelence v rámci výskumných programov EÚ Horizon, sme len druhou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala podporu z európskych zdrojov,“ uviedol Ľuboš Halvoň, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra.

Bohumil Kasal, riaditeľ Fraunhofer WKI, ktorý sa tiež zúčastnil slávnostného podujatia, poskytol cenné rady: „My vo Fraunhofer WKI sme už sprevádzali a úspešne dokončili založenie Centra excelentnosti InnoRenew v Slovinsku ako mentor. V tejto oblasti tak máme bohaté skúsenosti. Teraz prispejeme našimi odbornými znalosťami a kontaktmi k tomu, aby sa Centrum excelentnosti LignoSilva stalo kľúčovým výskumným centrom pre drevospracujúci priemysel na Slovensku vo výskumnej oblasti, ktorá je relevantná pre celú Európu“.

„S pomocou nemeckého partnera chceme naplno rozvinúť potenciál našich dvoch európsky významných technologických infraštruktúr a to experimentálnej 3D CT skenovacej linky dreva a Inkubátora pre výskum špeciálnych povrchov papiera s papierenským strojom. Cieľom je priniesť inovácie pre zhodnotenie dreva a celulózy s vyššou pridanou hodnotou cez digitalizáciu, optimalizáciu a automatizáciu procesov ich spracovania a implementáciu inovačných technológii,“ uzavrel Štefan Boháček, generálny riaditeľ Výskumného ústavy papiera a celulózy Bratislava.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu – LignoSilva

T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.