Stretnime sa – so stromami

Zvolen, 17. október 2022 – Už tento štvrtok, 20. októbra sa vo svete oslavuje Medzinárodný deň stromov. S myšlienkou pre vyhlásenie tohto dňa prišiel koncom 19. storočia americký novinár Morton. Cieľom Medzinárodného dňa stromov je podporiť záujem spoločnosti o stromy – a to  nielen tie, ktoré rastú v lesoch, ale upriamiť pozornosť aj na jednotlivo rastúce stromy napríklad v parkoch, záhradách, či sadoch. Lebo každý z nich je pre život ľudí dôležitý.

Slovensko patrí k najlesnatejším krajinám v Európe a stromy pokrývajú viac ako 41 % jeho územia. Najrozšírenejšie listnaté stromy sú  buk, dub, hrab, javor. Z ihličnatých drevín sú v slovenských lesoch najviac zastúpene smrek a borovica. Stromy významne prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov do atmosféry. Každý zasadený strom môže v priebehu rastu pohltiť až 2 tony oxidu uhličitého.  A kyslík, potrebný pre jedného človeka denne, vyprodukuje desať dospelých stromov.

Pre zvýšenie informovanosti a povedomia spoločnosti o stromoch pripravilo Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky sériu podujatí.  V týždni od 17. do 23. októbra budú lesnými pedagógom realizované lesné vychádzky približujúce stretnutia so stromami, ich pozorovanie a poznávanie.

Október je zároveň vhodným obdobím na vysádzanie drevín a tak v areály vybraných škôl či domova sociálnych služieb pribudnú stromy ako moruše, jablone či hrušky. Okrem estetickej hodnoty, skrášlenia areálu, pri starostlivosti o ne po nejakom čase zabezpečia spoločnosti i zdravé ovocie.

Symbolickým v tomto týždni je i otvorenie v poradí už 13. ročníka Detskej lesníckej univerzity, v rámci ktorej si šiestaci základných škôl rozširujú svoje vedomosti o lesných drevinách, lesníctve, či práci lesníka. Pre študentov stredných škôl je zase pripravená umelecká súťaž STROMY A MY. Na sociálnej sieti lesnej pedagogiky bude prebiehať vedomostný kvíz o stromoch.

Prijmite teda pozvanie na stretnutie sa – aj so stromami okolo nás…


 

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 268

 

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).