Archív

Archív webových článkov a tlačových správ

APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala novú publikáciu „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“, ktorá prezentuje výsledky riešenia projektov dosahujúcich vynikajúcu úroveň. Nás teší, že sa do publikácie dostal aj projekt „Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov (FORCLIMEX)“, ktorého zodpovednou riešiteľkou je Ing. Zuzana Sitková, PhD. z...
.. viac
Vedecká konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR sa tohto roku uskutočnila  6. decembra 2022 vo Veľkej zasadačke Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Cieľom bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR. Prezentovali sa najnovšie výsledky výskumných úloh podporených z kontraktu medzi NLC a MPRV SR...
.. viac
Správa o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2021 obsahuje informácie o aktuálnom stave LH, lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2021. Slúži ako informačný materiál na podporu rozhodovania a riadenia LH SR a napĺňa požiadavky informovanosti odbornej a laickej verejnosti. Správa o LH uvádza nielen hodnoty jednotlivých ukazovateľov, ale aj faktory a...
.. viac
Zvolen, 20. december 2022 – Centrálne lesnícke laboratórium, ako súčasť Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu, dosiahlo ďalší medzinárodný úspech, keď dosiahlo 100 % úspešnosť v rámci medzilaboratórnych porovnávacích skúšok. Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) ako akreditované pracovisko je povinné zúčastňovať sa medzilaboratórnych porovnávacích skúšok. V roku 2022 sa CLL zúčastnilo medzilaboratórnych porovnávacích skúšok Wepal –...
.. viac
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Klub slovenských turistov v sobotu 14. januára 2023 pozývajú na 45. ročník zimného lesníckeho prechodu Kremnica – Zvolen
.. viac
Zvolen, 12. december 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, pripravilo ďalšie dva vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy. Nadviazali sme tak na prvé dva projekty zo septembra tohto roku, ktoré sa medzi obhospodarovateľmi lesa stretli s veľmi pozitívnou odozvou. Na webovej stránke NLC, v sekcii Poradenstvo a vzdelávanie boli zverejnené ďalšie...
.. viac
Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalšie vzorové projekty (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre aktuálne výzvy v rámci lesníckych projektových podopatrení PRV SR 2014 – 2022 – podopatrenie 4.3 a podopatrenie 8.3. Viac sa...
.. viac
S potešením oznamujeme, že sa v prestížnom rebríčku „Elsevier Global TOP 2%“ (pozri: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 ) najcitovanejších vedcov za rok 2021 umiestnil aj pracovník NLC – LVÚ Zvolen, menovite doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka. Inými slovami to znamená, že za uvedený rok sa jeho práce citovali v počte, ktorý ho v celosvetovom meradle zaradil do dvoch percent najcitovanejších vedeckých pracovníkov v oblasti lesníckych vied....
.. viac
Zvolen, 5. december 2022 – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici v oblasti aktivít lesnej pedagogiky každoročne prinášajú do nemocnice najkrajší symbol slovenských Vianoc – zelený vianočný stromček. Tohtoročný vianočný stromček pochádza z Mestských lesov Banská Bystrica a samotní malí pacienti ho nazvali pekným decembrovým menom...
.. viac
Národné lesnícke centrum Vám prináša prezentácie, ktoré boli súčasťou pracovného seminára na tému “HOSPODÁRSKA ÚPRAVA PRÍRODE BLÍZKYCH LESOV – od výskumu k praxi”, ktorý sa uskutočnil v stredu 23. novembra 2022. Cieľom seminára bolo predstaviť, a zo zástupcami kľúčových užívateľov z praxe a decíznej sféry prediskutovať aktuálne výsledky výskumu a vývoja alternatívnych postupov hospodárskej úpravy trvalo rôznovekých (prírode...
.. viac
Zvolen, 24. november 2022 – Základom života je voda. Extrémy počasia v uplynulom období nás nútia zamyslieť sa nad spotrebou vody, eliminovať plytvanie a jej neuvážené používanie. Aj z tohto dôvodu pripravilo Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky sériu podujatí na tému les a voda. Počas tohtoročného extrémne horúceho a suchého leta...
.. viac
Zvolen, 18. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) ďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so srbskými partnermi v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.   Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zabezpečuje v spolupráci s rakúskymi partnermi finalizáciu Twinnig projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva Srbskej republiky. Cieľom projektu...
.. viac
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 už tradične vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku. Ocenenie “Vedecko-technický tím roka” si odniesol tím pod vedením Ing. Andreja Kuncu, PhD., za výskum a vývoj ekologicky akceptovateľnej metódy ochrany rastlín pred škodlivými druhmi hmyzu a ich patentovaný objav – Nosič biologicky aktívneho organizmu, na ktorom pracujú na...
.. viac
Zvolen, 9. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) začalo spoluprácu s moldavskými partnermi v oblasti obnovy lesov, monitoringu a environmentálneho vzdelávania. Moldavské lesnícke využijú slovenské výsledky z osvedčených projektov lesnej pedagogiky a pozitívnej prezentácie lesníctva na transfer poznatkov.   Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP)  pokračuje v úspešnej medzinárodnej...
.. viac
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Vás pozýva na vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR“, dňa 06. decembra 2022 v zasadačke NLC Zvolen, Sokolská ulica 2 (bývalý Lesoprojekt). STIAHNUŤ Návratka_k_pozvánke_AOEPLH2022
.. viac
Národné lesnícke centrum v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a ďalšími partnermi Vás pozýva na pracovný seminár HOSPODÁRSKA ÚPRAVA PRÍRODE BLÍZKYCH LESOV – o d    v ý s k u m u    k    p r a x i – ktorý sa uskutoční v stredu 23. novembra 2022 o 9:00 vo veľkej...
.. viac
Pozvánka na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Vás pozývajú na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a...
.. viac
Zvolen, 24. október 2022 – Národné lesnícke centrum sprístupnilo evidenciu vnadísk v rámci informačného systému poľovníctva (ISP). Odborná aj laická verejnosť tak môže sledovať ako ich počet, tak aj umiestnenie v rámci poľovných revírov na Slovensku. Poľovná plocha na Slovensku predstavuje takmer 4 a pol milióna hektárov. Až na 71 % je plánovaný chov diviačej zveri čo znamená,...
.. viac
Národné lesnícke centrum, v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou, spúšťa dlhodobo pripravovaný projekt pod názvom „ZDRAVÝ LES“. Ide o sériu vyše 120-tich krátkych videí, zoradených v 12-tich tematických playlistoch, v ktorých sa predstavia témy ako pestovanie lesa, drevo, lesnícke školstvo, či škodlivé činitele. Jednotlivé tematické playlisty sa predstavia postupne v najbližších dňoch –  na Facebook stránke NLC https://www.facebook.com/narodnelesnickecentrum Všetky videá...
.. viac
STROMY A MY Národné lesnícke centrum v rámci Medzinárodného dňa stromov 2022 vyhlasuje celoštátnu umeleckú súťaž „STROMY A MY“ so zameraním na plošné výtvarné formy a fotografiu. Stromy sú pre nás vzácnym darom. Produkujú kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov, stavebný materiál....
.. viac
V dňoch 12. až 14. októbra 2022 sa uskutočnila jesenná edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenie je zamerané na projekty aktuálneho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021-2027). Podujatie bolo tradične otvorené aj účastníkom z iných krajín, a tak sa ho zúčastnilo celkovo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách...
.. viac
Zvolen, 17. október 2022 – Už tento štvrtok, 20. októbra sa vo svete oslavuje Medzinárodný deň stromov. S myšlienkou pre vyhlásenie tohto dňa prišiel koncom 19. storočia americký novinár Morton. Cieľom Medzinárodného dňa stromov je podporiť záujem spoločnosti o stromy – a to  nielen tie, ktoré rastú v lesoch, ale upriamiť pozornosť aj na jednotlivo rastúce stromy...
.. viac
Zvolen, 13. október 2022 – Nové znenie vyhlášky o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa prinieslo potrebu zorganizovania školenia pracovníkov štátnej správy. To v uplynulom týždni zorganizovalo práve Národné lesnícke centrum. Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zorganizovalo v 41. týždni (od 10.10.2022 do 13.10.2022) sériu štyroch jednodňových terénnych školení. Tie boli tematicky zamerané...
.. viac
Portál TRANSPAREX nám udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 bolo udelené len 229 najlepším verejným obstarávateľom z celkového počtu 3 904 hodnotených subjektov. Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední...
.. viac
Zvolen/Vysoké Tatry, 6. október 2022 – Aktuálne problémy v ochrane lesa – to je názov už tradičnej medzinárodnej konferencie, ktorá sa v týchto dňoch koná v Hornom Smokovci. Takmer dve stovky účastníkov zastupujú štátny aj neštátny lesnícky sektor, oblasti vedy, výskumu, či akademickú obec. Cieľom konferencie je v prvom rade poskytnúť aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa tak, ako ich...
.. viac
Zvolen, 4. október 2022 –  Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky nedávno zorganizovalo spoločné terénne školenie pre obhospodarovateľov lesov, v lokalite Vysokých Tatier, pod názvom „Cesty k zdravým lesom”.  Cieľom vzdelávacej aktivity bolo poskytnutie najaktuálnejších poznatkov lesníckeho výskumu z oblasti pestovania, ochrany lesa a ukážok dobrej lesníckej praxe s dôrazom na...
.. viac
Nitra/Zvolen, 28. septembra 2022 – Viac než sto slovenských aj zahraničných učiteľov, vychovávateľov, ale aj odborníkov z praxe – lesníkov a lesných pedagógov, budú posledné dva septembrové dni diskutovať v Nitre na tému Učenie o lese a udržateľnosť vo výchove a vzdelávaní. Konferenciu pod týmto názvom organizuje vo svojich priestoroch Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína...
.. viac
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie. STIAHNUŤ
.. viac
Zvolen, 14. september 2022 – Hornatá krajina Slovenska pôsobí pre niektorých zahraničných hostí priam exoticky. Takto ju vnímala aj 22-členná delegácia majiteľov lesa z rovinatého Lotyšska, ktorí minulý týždeň navštívili viaceré lesnícke subjekty na Slovensku. Výmenná cesta bola zameraná na získavanie lesníckych skúseností z oblasti preventívnych opatrení v súvislosti s poškodením lesných porastov a to...
.. viac
Zvolen, 9. september 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, v spolupráci so Združením vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja organizuje v termíne 14.09.2022 pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa tematický seminár venovaný Informačnému systém lesného hospodárstva a podpore lesníctva z PRV SR 2014 – 2022. V rámci  programu bude...
.. viac
Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo vzorové projekty ​(ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre aktuálne výzvy v rámci lesníckych projektových podopatrení PRV SR 2014 – 2022. Viac info na stránke poradenskej a konzultačnej činnosti: https://web.nlcsk.org/?page_id=196477 
.. viac
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 9. 9. 2022 od 16:00 do 12.9.2022 budú aplikácie NLC (napr. LGIS, ISLHP, PolovStat, Hlásenie NT) z dôvodu migrácie databáz do vládneho cloud-u nedostupné. Za porozumenie ďakujeme.
.. viac
Vážené kolegyne a kolegovia. Z dôvodu čerpania dovolenky Vás žiadam o doručenie podkladov – kníh jázd, žiadaniek na prepravu a taktiež aj o evidenciu v aplikácii Autoplán najneskôr do 2.9.2022. V prípade, že by podklady nestihli prísť do Zvolena do daného termínu, prosím zamestnancov z vonkajších stredísk o zaslanie skenu spolu s bločkami z tankovania...
.. viac
Zvolen, 23. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) zhodnotí výsledky výskumu veľkosti populácie medveďa hnedého, ktorý vykonala Karlova univerzita a jej výsledky boli predbežne prezentované vo forme tlačovej správy, až po ich reálnom publikovaní.   Vzhľadom na fakt, že výsledky druhého sčítania medveďov na Slovensku neprešli vedeckou obhajobou, ani neboli publikované v práci, ktorá by...
.. viac
Informačná brožúra o stave poľovnej zveri na Slovensku za rok 2021: Dokument vo formáte PDF nájdete tu.
.. viac
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh “koordinátor hospodárskej úpravy lesov” STIAHNUŤ
.. viac
Zvolen, 12. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) v rámci projektu Roserwood 4.0 hodnotilo viac ako sto dobrých príkladov a inovácií (Best practices and Innovations) vytvorených s využitím digitalizácie, a to v oblastiach manažmentu lesov, dodávok dreva a celého lesnícko-drevárskeho sektora.  Konzorcium projektu Rosewood 4.0 pozostáva z 21 organizácií zo 17 európskych štátov. Partnerské...
.. viac
Všetkých priateľov prírody pozývame na Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou “Poľovníctvo a príroda” 2022, ktorú organizuje SPK podľa zákona o poľovníctve z poverenia ministra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pri príležitosti konania 47. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v dňoch 18-21. augusta 2022. Viac informácií, ako aj program nájdete na https://agrokomplex.sk/polovnictvo-a-priroda/
.. viac
Zvolen, 8. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) v žiadnom prípade nenavrhuje vyťažiť drevo z území národných parkov, a už určite nie z území v 5. stupni ochrany. Ide o hrubé nepochopenie zo strany Ministerstva životného prostredia (MŽP). NLC minulý týždeň vyhodnotilo, koľko dreva bolo ponechaného za posledných 10 rokov v slovenských lesoch ako...
.. viac
Zvolen, 4. august 2022 – Viac než 2 milióny m3 dreva. To je množstvo, ktoré leží v slovenských lesoch, ako dôsledok nespracovania kalamity za posledných 10 rokov. 2 milióny m3, ktoré by v čase energetickej krízy a nedostatku palivového dreva mohli pomôcť. 2 milióny m3, ktoré ležia a schnú v lese, pričom vytvárajú nebezpečný základ...
.. viac
Zvolen, 1. august 2022 – Na niektorých miestach Slovenska sú stromy ako na jeseň. Je to dôsledok súčasného počasia. Ako trpia stromy, a v ktorých lokalitách najviac? Odpovede od odborníkov z Národného lesníckeho centra – Lesníckej ochranárskej služby (NLC-LOS) nájdete v riadkoch nižšie.  Na väčšine územia Slovenska je extrémne sucho, ktoré zapríčinil dlhodobý deficit zrážok...
.. viac
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “Samostatný chemik analytik ” Stiahnuť
.. viac
Zvolen, 6. júl 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa zaoberá širokým spektrom činností, ktoré môžu priamo, či nepriamo podporovať záchranu hlucháňa a reálne zlepšiť jeho životné podmienky v krajine. V oblasti vzdelávania organizuje NLC prednášky zamerané na bližšie predstavenie tohto ohrozeného druhu verejnosti. Školám, pre záujemcov z radov odborníkov, obhospodarovateľom lesa, či zamestnancom ochrany...
.. viac
Zvolen, 15. jún 2022 –  „Osud lesov je v našich rukách“ je hlavným mottom už v poradí dvanásteho ročníka Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné promócie absolventov sa uskutočnia v štvrtok 16. júna 2022 o 14:30 hod. v aule Technickej univerzity vo Zvolene. Tridsaťpäť šiestakov základných škôl zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr pravidelne od...
.. viac
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie”. Stiahnuť  
.. viac
Zvolen, 9. jún 2022 – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici (DFN BB) pravidelne organizujú interaktívne besedy o lese pre hospitalizované deti. Cieľom spolupráce je umožniť malým pacientom vzdelávať sa a nepriamo prostredníctvom lesa im spríjemniť pobyt v nemocnici. Prinesú...
.. viac
Zvolen, 6. jún 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky ponúka možnosť spolupráce pri napĺňaní cieľov plánovaných aktivít v rámci projektov financovaných zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2022. Oblasť spolupráce sa týka realizácie aktivít lesnej pedagogiky, obsahovej tvorby náučných chodníkov, vzdelávacích záhrad alebo ponuky odborných publikácii a pracovných listov s témou...
.. viac
Zvolen, 2. jún 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) pokračuje v realizácii medzinárodného projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva Srbskej republiky. V máji NLC zorganizovalo dve študijné cesty pre srbských expertov, ktorých cieľom bolo prezentovať systém podpory lesného hospodárstva z prostriedkov Európskej únie a postupy tvorby a implementácie lesníckej politiky s dôrazom...
.. viac
Zvolen, 17. máj 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a približuje ich vo forme stanoviska verejnosti. Populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) vykazuje v posledných troch desaťročiach na Slovensku výrazný nárast. Potvrdzujú to oficiálne vykázané stavy z poľovných revírov, ktoré z úrovne...
.. viac
Podľa hodnotenia medzinárodného rebríčka SCIMAGO je Central European Forestry Journal v oblasti lesníctva a drevárstva medzi vedeckými časopismi strednej a východnej Európy najkvalitnejší. Časopis vydáva Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou lesnickou a dřevařskou v Prahe. Uvedený rebríček vychádza z analýzy viacerých scientometrických ukazovateľov, najmä citačných ohlasov. Konkrétne podľa najnovších výsledkov hodnotiacich stav v...
.. viac