Archív

Archív webových článkov a tlačových správ

Zvolen, 19. september 2023 – Národné lesnícke centrum, ako celoslovensky pôsobiaca odborná inštitúcia, je zapojené do medzinárodného projektu Zdravé lesné regióny (Healthy Forest Regions). Projekt rozvíja koncepty na vytvorenie záväzkov tvorcov politík pre zlepšenie funkčnosti lesných ekosystémov a ochrany biodiverzity. Projekt Zdravé lesné regióny nadväzuje na úspešný projekt BEECH POWER a je podporený Európskou Úniou...
.. viac
Zvolen, 15. august 2023 – Národné lesnícke centrum (NLC) v poslednom období intenzívne pracovalo na príprave komplexného materiálu pod názvom Katalóg cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení. Zároveň vypracovalo aj jeho elektronickú verziu. Cieľom katalógu je zjednodušenie a zefektívnenie procesu administrácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj vyššej transparentnosti postupov pri obstaraní...
.. viac
Zvolen, 21. jún 2023 – Národné lesnícke centrum (NLC) po roku opäť zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a približuje ich vo forme stanoviska verejnosti. Súčasná situácia s medveďom hnedým (Ursus arctos) na Slovensku je jednoznačne veľmi problematická. Populácia medveďa hnedého vykazuje na Slovensku v posledných rokoch...
.. viac
Vážení autori, Srdečne vás pozývame prispieť do pripravovaného špeciálneho čísla časopisu Central European Forestry Journal s názvom „Stredoeurópske lesy pod narastajúcim klimatickým stresom“. Naším cieľom je zhromaždiť širokú škálu pohľadov na výzvy, ktorým čelia stredoeurópske lesy. Predmetom nášho záujmu a špeciálneho čísla sú články týkajúce sa: Vplyvu zmeny klímy na zdravie, produktivitu a biodiverzitu lesov...
.. viac
Druhým júlovým týždňom sa na Slovensku začína 35. rok monitoringu zdravotného stavu lesov, ktorý je súčasťou medzinárodného európskeho programu ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) a národného Čiastkového monitorovacieho systému Lesy (ČMS Lesy). Monitoring v lesoch Slovenska zabezpečujú pracovníci Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo...
.. viac
Zvolen, 19. jún 2023 – Z rúk dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, prevezme diplom už 500tý absolvent Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné promócie v sa uskutočnia v utorok 20. júna 2023 o 14:30 hod. v aule Technickej univerzity vo Zvolene. Tridsaťštyri šiestakov základných škôl zo Zvolena, Pliešoviec, Badína a Zvolenskej Slatiny pravidelne od októbra...
.. viac
Zvolen, 16. jún 2023 – Projekt LES UKRYTÝ V KNIHE 2023, ktorého koordinátorom je Národné lesnícke centrum, vstupuje do finále. Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh spojila v období od 1. apríla do 26. mája 2023 knižnice na celom Slovensku s lesnými pedagógmi a školami. Magický 13....
.. viac
Zvolen, 14. jún 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v dňoch 05.06 – 09.06.2023 organizovalo v rámci projektu „Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri“  odbornú exkurziu ôsmich srbských expertov na Slovensku. Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky...
.. viac
Zvolen, 13. jún 2023 – Národné lesnícke centrum reaguje na článok zverejnený v Denníku N dňa 9.6.2023 s názvom „Desatina lesov by mala byť v bezzásahovom režime“, podľa ktorého lesníci zverejnili predstavu, ako by malo vyzerať lesné hospodárstvo na Slovensku v budúcnosti. Desať percent lesov by sa malo podľa nich vyvíjať bez zásahu človeka. Vzťahy medzi lesníctvom...
.. viac
Je dobré že sa o novom Národnom lesníckom programe (NLP) diskutuje, a osobitne keď sa do diskusie zapoja rešpektované odborné autority. V prípade prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL) takýmito autoritami nesporne sú profesor Milan Saniga, garant pestovateľského konceptu PBHL na Slovensku, a Dušan Mikuš, jeho prominentný praktický realizátor. Ich články  „Múdremu neraď, mocnému nezdvíhaj“...
.. viac
Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka majetok, riadiaci sa smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s  prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov na predaj tento prebytočný hnuteľný majetok:   P.č. Typ...
.. viac
Zvolen, 22. máj 2023 – Pozdrav Lesu zdar! je veľmi dobre známy v lesníckej komunite. V obmene si ho medzi sebou hovoria aj teenageri – Nazdar! A preto bolo celkom prirodzené, že lesnícky pozdrav bol inšpiráciou pre názov nového projektu lesnej pedagogiky určeného práve stredoškolákom. Je to aj skupina mladých ľudí, ktorá v krátkej budúcnosti...
.. viac
Paríž – OECD opätovne ponúka možnosť získať viac zdrojov na agrárnu vedu a výskum a príležitosti na posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility vedeckých kapacít. Výzva z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) na rok 2024 je otvorená do 10. septembra 2023 aj pre Slovenskú republiku.   Medzinárodná vedecká mobilita bola výrazne zasiahnutá koronakrízou. Prispôsobením sa novej realite...
.. viac
Termín verejného odpočtu: 31. máj 2023 (streda) v čase od 10:00 do 11:00 hod. Popis k verejnému odpočtu: Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum. Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU5YmZmYTAtMmEyNy00MmExLWFjYzUtZDdkNWE1NGQ5MTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a371c3-2d7f-4350-aa52-082cfb3bb2f6%22%2c%22Oid%22%3a%220d33b875-38c5-403e-b90b-8517c1d9aba9%22%7d Otázky bude možné predkladať aj prostredníctvom e-mailovej adresy verejny.odpocet@nlcsk.org. Do predmetu mailovej správy bude...
.. viac
Zdravé lesy pre zdravých ľudí zahrnuli v sebe aj posolstvo 17. ročníka Lesníckych dní, ktoré liečili telo i dušu. Po troch rokoch sa Lesnícke dni vrátili do Zvolena – mesta lesníctva, a bolo to dobré rozhodnutie lesníkov. Počas 21. apríla, kedy sa Lesnícke dni vo Zvolene otvárali, bola ich návštevnosť cez 10 tisíc ľudí, na...
.. viac
Zvolen, 27. apríl 2023 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo v uplynulých dňoch aktualizáciu č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 na rok 2023. V tejto súvislosti pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásenie výzvy pre podporu na prevenciu škôd v lesoch. Ide o dôležitú informáciu pre všetkých obhospodarovateľov lesov, ktorých sa týkajú napríklad škody spôsobené...
.. viac
Zvolen, 18. apríl 2023 – Mnohí z nás hľadajú oddych, pohyb, relax v prírode. Na medzinárodnej úrovni sa v tomto roku dáva do pozornosti téma zdravých lesov pre zdravých ľudí. Zdravie je téma, ktorá sa dotýka každého človeka. Aj preto celoslovenské podujatie Lesnícke dni 2023 ideovo rozvíja tento koncept, pretože lesy liečia nielen telo ale...
.. viac
Zvolen, 13. apríl 2023 – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen úspešne absolvoval certifikačný audit systémov manažérstva kvality a získal medzinárodne uznávaný certifikát ISO 9001:2015 na „Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied“. Certifikácia ISO 9001 slúži ako medzinárodný kvalitatívny štandard a odoberateľom výskumu poskytuje záruku kvalitne a včasne vykonávaných služieb...
.. viac
Zvolen, 29. marca 2023 Prvý apríl je nielen deň vtákov, ale už  13. krát je aj dňom kedy Národné lesnícke centrum Zvolen spúšťa celoslovenský projekt LES UKRYTÝ V KNIHE, prepájajúci knižnice, školy a lesných pedagógov s cieľom zvýšiť čitateľskú a prírodovednú gramotnosť u detí. TAJOMSTVÁ LESA sú ústrednou témou aktuálneho ročníka, ktorý bude prebiehať od 1....
.. viac
Zvolen, 23. marec 2023 – Implementácia spoločného medzinárodného projektu zameraného na rozvoj lesného hospodárstva v Srbsku bola úspešne ukončená. V projekte boli za slovenskú stranu zapojené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národné lesnícke centrum (NLC). V dňoch 20.-21.03.2023 sa v Belehrade uskutočnil workshop a záverečná konferencia Twinning projektu „Zlepšenie lesného hospodárstva v Srbsku...
.. viac
Zvolen, 20. marec 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pripravilo aj tohto roku kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (MDL), ktorý si pripomíname každoročne 21. marca. V tomto období sa zintenzívnia aktivity s cieľom zvýšenia povedomia o lesoch, ich ochrane a trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch. Téma  11. ročníka...
.. viac
Prítomní členovia komisie:  Ing.  Miroslav Kovalčík, PhD.  Mgr. Katarína Sujová, PhD. JUDr.Pavol Boroň, Ing Vladimír Slančík, Ing. Alexander Halák Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“ ) so sídlom vo Zvolene, zaradilo medzi prebytočný hnuteľný majetok štátu p.č.1 prívesný vozík a p.č.2 motorové vozidlo: P.č. Názov Technický stav Rok výroby Najazdené km Cena v €  1...
.. viac
Zvolen, 28. február 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) zverejnilo Správu o lesnej pedagogike za rok 2022. Takéto sumárne hodnotenie sa v lesnej pedagogike uskutočnilo už po 4-krát. Je potešujúce, že podklady do Správy zasiela čoraz viac lesníckych subjektov. Správa o lesnej pedagogike za rok 2022 (Správa) mapuje prehľad...
.. viac
Zvolen, 13. február 2023 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) pružne reaguje na aktuálnu výzvu z Programu rozvoja vidieka (PRV) pre podopatrenie 8.4 ktorého cieľom je podpora obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. NLC-CTPLP  pre žiadateľov pripravilo vzorový projekt, ktorý im uľahčí podávanie žiadosti o...
.. viac
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “technik informačných technológií”. >>PDF<<
.. viac
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala novú publikáciu „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“, ktorá prezentuje výsledky riešenia projektov dosahujúcich vynikajúcu úroveň. Nás teší, že sa do publikácie dostal aj projekt „Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov (FORCLIMEX)“, ktorého zodpovednou riešiteľkou je Ing. Zuzana Sitková, PhD. z...
.. viac
Vedecká konferencia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR sa tohto roku uskutočnila  6. decembra 2022 vo Veľkej zasadačke Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Cieľom bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR. Prezentovali sa najnovšie výsledky výskumných úloh podporených z kontraktu medzi NLC a MPRV SR...
.. viac
Správa o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2021 obsahuje informácie o aktuálnom stave LH, lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2021. Slúži ako informačný materiál na podporu rozhodovania a riadenia LH SR a napĺňa požiadavky informovanosti odbornej a laickej verejnosti. Správa o LH uvádza nielen hodnoty jednotlivých ukazovateľov, ale aj faktory a...
.. viac
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: upratovač/upratovačka. STIAHNUŤ
.. viac
Zvolen, 20. december 2022 – Centrálne lesnícke laboratórium, ako súčasť Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu, dosiahlo ďalší medzinárodný úspech, keď dosiahlo 100 % úspešnosť v rámci medzilaboratórnych porovnávacích skúšok. Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) ako akreditované pracovisko je povinné zúčastňovať sa medzilaboratórnych porovnávacích skúšok. V roku 2022 sa CLL zúčastnilo medzilaboratórnych porovnávacích skúšok Wepal –...
.. viac
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Klub slovenských turistov v sobotu 14. januára 2023 pozývajú na 45. ročník zimného lesníckeho prechodu Kremnica – Zvolen
.. viac
Zvolen, 12. december 2022 – Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, pripravilo ďalšie dva vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy. Nadviazali sme tak na prvé dva projekty zo septembra tohto roku, ktoré sa medzi obhospodarovateľmi lesa stretli s veľmi pozitívnou odozvou. Na webovej stránke NLC, v sekcii Poradenstvo a vzdelávanie boli zverejnené ďalšie...
.. viac
Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalšie vzorové projekty (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre aktuálne výzvy v rámci lesníckych projektových podopatrení PRV SR 2014 – 2022 – podopatrenie 4.3 a podopatrenie 8.3. Viac sa...
.. viac
S potešením oznamujeme, že sa v prestížnom rebríčku „Elsevier Global TOP 2%“ (pozri: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 ) najcitovanejších vedcov za rok 2021 umiestnil aj pracovník NLC – LVÚ Zvolen, menovite doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka. Inými slovami to znamená, že za uvedený rok sa jeho práce citovali v počte, ktorý ho v celosvetovom meradle zaradil do dvoch percent najcitovanejších vedeckých pracovníkov v oblasti lesníckych vied....
.. viac
Zvolen, 5. december 2022 – Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra (NLC) v rámci dlhodobej spolupráce so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici v oblasti aktivít lesnej pedagogiky každoročne prinášajú do nemocnice najkrajší symbol slovenských Vianoc – zelený vianočný stromček. Tohtoročný vianočný stromček pochádza z Mestských lesov Banská Bystrica a samotní malí pacienti ho nazvali pekným decembrovým menom...
.. viac
Národné lesnícke centrum Vám prináša prezentácie, ktoré boli súčasťou pracovného seminára na tému “HOSPODÁRSKA ÚPRAVA PRÍRODE BLÍZKYCH LESOV – od výskumu k praxi”, ktorý sa uskutočnil v stredu 23. novembra 2022. Cieľom seminára bolo predstaviť, a zo zástupcami kľúčových užívateľov z praxe a decíznej sféry prediskutovať aktuálne výsledky výskumu a vývoja alternatívnych postupov hospodárskej úpravy trvalo rôznovekých (prírode...
.. viac
Zvolen, 24. november 2022 – Základom života je voda. Extrémy počasia v uplynulom období nás nútia zamyslieť sa nad spotrebou vody, eliminovať plytvanie a jej neuvážené používanie. Aj z tohto dôvodu pripravilo Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky sériu podujatí na tému les a voda. Počas tohtoročného extrémne horúceho a suchého leta...
.. viac
Zvolen, 18. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) ďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so srbskými partnermi v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.   Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zabezpečuje v spolupráci s rakúskymi partnermi finalizáciu Twinnig projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva Srbskej republiky. Cieľom projektu...
.. viac
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 už tradične vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku. Ocenenie “Vedecko-technický tím roka” si odniesol tím pod vedením Ing. Andreja Kuncu, PhD., za výskum a vývoj ekologicky akceptovateľnej metódy ochrany rastlín pred škodlivými druhmi hmyzu a ich patentovaný objav – Nosič biologicky aktívneho organizmu, na ktorom pracujú na...
.. viac
Zvolen, 9. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) začalo spoluprácu s moldavskými partnermi v oblasti obnovy lesov, monitoringu a environmentálneho vzdelávania. Moldavské lesnícke využijú slovenské výsledky z osvedčených projektov lesnej pedagogiky a pozitívnej prezentácie lesníctva na transfer poznatkov.   Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP)  pokračuje v úspešnej medzinárodnej...
.. viac
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Vás pozýva na vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR“, dňa 06. decembra 2022 v zasadačke NLC Zvolen, Sokolská ulica 2 (bývalý Lesoprojekt). STIAHNUŤ Návratka_k_pozvánke_AOEPLH2022
.. viac
Národné lesnícke centrum v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a ďalšími partnermi Vás pozýva na pracovný seminár HOSPODÁRSKA ÚPRAVA PRÍRODE BLÍZKYCH LESOV – o d    v ý s k u m u    k    p r a x i – ktorý sa uskutoční v stredu 23. novembra 2022 o 9:00 vo veľkej...
.. viac
Pozvánka na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Vás pozývajú na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a...
.. viac
Zvolen, 24. október 2022 – Národné lesnícke centrum sprístupnilo evidenciu vnadísk v rámci informačného systému poľovníctva (ISP). Odborná aj laická verejnosť tak môže sledovať ako ich počet, tak aj umiestnenie v rámci poľovných revírov na Slovensku. Poľovná plocha na Slovensku predstavuje takmer 4 a pol milióna hektárov. Až na 71 % je plánovaný chov diviačej zveri čo znamená,...
.. viac
Národné lesnícke centrum, v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou, spúšťa dlhodobo pripravovaný projekt pod názvom „ZDRAVÝ LES“. Ide o sériu vyše 120-tich krátkych videí, zoradených v 12-tich tematických playlistoch, v ktorých sa predstavia témy ako pestovanie lesa, drevo, lesnícke školstvo, či škodlivé činitele. Jednotlivé tematické playlisty sa predstavia postupne v najbližších dňoch –  na Facebook stránke NLC https://www.facebook.com/narodnelesnickecentrum Všetky videá...
.. viac
STROMY A MY Národné lesnícke centrum v rámci Medzinárodného dňa stromov 2022 vyhlasuje celoštátnu umeleckú súťaž „STROMY A MY“ so zameraním na plošné výtvarné formy a fotografiu. Stromy sú pre nás vzácnym darom. Produkujú kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov, stavebný materiál....
.. viac
V dňoch 12. až 14. októbra 2022 sa uskutočnila jesenná edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenie je zamerané na projekty aktuálneho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021-2027). Podujatie bolo tradične otvorené aj účastníkom z iných krajín, a tak sa ho zúčastnilo celkovo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách...
.. viac
Zvolen, 17. október 2022 – Už tento štvrtok, 20. októbra sa vo svete oslavuje Medzinárodný deň stromov. S myšlienkou pre vyhlásenie tohto dňa prišiel koncom 19. storočia americký novinár Morton. Cieľom Medzinárodného dňa stromov je podporiť záujem spoločnosti o stromy – a to  nielen tie, ktoré rastú v lesoch, ale upriamiť pozornosť aj na jednotlivo rastúce stromy...
.. viac
Zvolen, 13. október 2022 – Nové znenie vyhlášky o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa prinieslo potrebu zorganizovania školenia pracovníkov štátnej správy. To v uplynulom týždni zorganizovalo práve Národné lesnícke centrum. Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zorganizovalo v 41. týždni (od 10.10.2022 do 13.10.2022) sériu štyroch jednodňových terénnych školení. Tie boli tematicky zamerané...
.. viac