Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Základným predpokladom

kvalitných a stabilných lesných porastov je úspešná prirodzená alebo umelá obnova. Tá sa musí začínať pri dostatočnej základni zdrojov lesného reprodukčného materiálu s vhodnou drevinovou štruktúrou s ohľadom na zásady horizontálneho aj vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiál.

V zmysle zákona

č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je použitie vhodného reprodukčného materiálu (podľa osobitného predpisu) jednou zo základných povinností každého obhospodarovateľa lesov.

V zmysle § 24 zákona 138/2010 Z. z.

v znení neskorších predpisov  orgánom štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu(ďalej len LRM) a jeho uvádzania na trh je Národné lesnícke centrum (ďalej len „centrum“).