Výskum

Výskum

Lesnícky výskumný ústav zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach lesníctva, prírodného a životného prostredia vo väzbe na lesné ekosystémy. Rieši výskumné projekty najmä na základe výziev národných či medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov a podľa požiadaviek zriaďovateľa. Priamo sa podieľa na realizácii monitoringu zdravotného stavu lesov, národnej inventarizácie lesov a monitorovaní stavu lesných ekosystémov a ich zložiek. Zabezpečuje činnosť Lesníckej ochranárskej služby a kontroly lesného reprodukčného materiálu. Vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, edičnú, poradenskú a propagačnú činnosť. Napomáha a zabezpečuje realizáciu výsledkov výskumu a využitie aktuálnych vedeckých poznatkov pri obhospodarovaní lesov štátnymi a neštátnymi vlastníkmi.

Publikácie

Výskumné témy

 • Abiotické škodlivé činitele: doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka
 • Biotické škodlivé činitele: Ing. Milna Zúbrik, PhD., Ing. Slavomír Rell, PhD., Ing. Juraj Galko, PhD., Ing. Jozef Vakula, PhD., Ing. Andrej Gubka, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Roman Leontovyč, PhD., Ing. Valéria Longauerová, PhD., Ing. Michal Lalík
 • IT a GIS v ochrane lesa: Ing. Christo Nikolov, PhD., Ing. Marcel Dubec
 • Nepôvodné, invázne a karanténne organizmy na Slovensku a v Európe: Ing. Andrej Gubka, PhD., Ing. Juraj Galko, PhD., Ing. Jozef Vakula, PhD., Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Roman Leontovyč, PhD., Ing. Valéria Longauerová, PhD., Ing. Slavomír Rell, PhD.
 • Monitoring a výskum lesného prostredia a lesných ekosystémov (pôda, voda, ovzdušie, vegetácia): Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., PhD.,  RNDr. Slávka Tóthová, PhD., Ing. Jozef Vladovič, PhD.,  Ing. Hana Pavlendová, Mgr. Ivan Barka, PhD., Ing. František Máliš, PhD.
 • Lesnícka klimatológia a meteorológia: Ing. Zuzana Sitková, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing. Hana Pavlendová, PhD.
 • Bilancovanie skleníkových plynov v lesníctve, zásoby a kolobeh uhlíka v lesných ekosystémoch a v krajine: Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Mgr. Ivan Barka, PhD., Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
 • Klimatická zmena a lesy: adaptačné a mitigačné opatrenia: doc. RNDr.Tomáš Hlásny, PhD., Mgr. Ivan Barka, PhD., Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD.   
 • Využitie 3D technológií DPZ v lesníctve: Ing. Ivan Sačkov, PhD., Dr. Ing. Tomáš Bucha, Ing. Ivan Barka, PhD., Ing. Maroš Sedliak, PhD., Ing. Vlastimil Murgaš, PhD., Ing. Ladislav Kulla, PhD.
 • Modelovanie a optimalizácia manažmentu lesov: Ing. Ladislav Kulla, PhD., Ing. Ivan Barka, PhD.,  Dr. Gerhard Yörg Roessiger, Ing. Vladimír Šebeň, PhD.,  Ing. Vlastimil Murgaš, PhD., Ing. Maroš Sedliak, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD.,

 • Platby za ekosystémové služby lesov: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.,  Ing. Martina Štěrbová, PhD., Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., Dr. Gerhard Yörg Roessiger, Ing. Ladislav Kulla, PhD., Ing. Maroš Sedliak, PhD.
 • Optimalizácia využitia dreva v bioekonomike: Ing. Martin Moravčík, CSc., Ing. Tomáš Gergeľ, PhD., Dr, Ing. Tomáš Bucha, Ing. Milan Oravec, CSc., Ing. Marián Slamka, PhD., Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.,
 • Lesný reprodukčný materiál: Ing. Dagmar Bednárová, PhD., Ing. Elena Takáčová, Ing. Slavomír Strmeň, Ing. Ivan Horvát, Ing. Vladimír Mačejovský, PhD., Ing. Jozef Pajtík, Ph.D., Ing. Roman Longauer, CSc., Ing. Martin Bartko, PhD.
 • Zakladanie a pestovanie lesa: Ing. Martin Bartko, PhD., doc. Ing. Martin Slávik, CSc.,  doc. Ing. Igor Štefančík, CSc., Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Ing. Michal Pástor, PhD., Ing. Anna Túčeková, PhD.
 • Produkcia lesných drevín: doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., Ing. Julián Mecko, CSc.,  Ing. Jozef Pajtík, Ph.D.
 • Agrolesnícke systémy: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Ing. Michal Pástor, PhD., Ing. Martin Bartko, PhD., doc. Ing. Martin Slávik, CSc., Ing. Anna Túčeková, PhD.
 • Biológia, etológia a manažment voľne žijúcej zveri: Ing. Jozef Bučko, PhD., Ing. Marián Slamka, PhD., Ing. Maroš Sedliak, PhD., Ing. Slavomír Strmeň

Projekty

Odborné služby

Centrálne lesnícke laboratórium

Lesnícky meteorologický monitoring

Lesnícka ochranárska služba

Poľovný revír Pri dube

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

ČMSLesy

Čiastkový monitorovací systém (ČMS) Lesy