Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok – Úvod

Cieľ projektu


06.07.2009

Pilotný projekt je zameraný na hodnotenie stavu lesných porastov a postupu rozpadu smrečín z údajov diaľkového prieskumu Zeme.

Cieľovú skupinu uzívateľov tvoria:

  • štátna správa
  • obhospodarovatelia lesa

Výstupy projektu


06.07.2009

Hlavným výstupom projektu je mapová aplikácia, zobrazujúca kompozície satelitných snímok, vhodné pre vizuálnu interpretáciu zmien stavu lesných porastov.
Aplikácia je prístupná cez internetový prehliadač. Zmeny v stave lesa sú zobrazené v odtieňoch červenej farby. Polohová lokalizácia je možná pomocou hraníc obvodných lesných úradov (OLÚ), lesných hospodárskych celkov (LHC) a porastov (JPRL).

 

Poďakovanie


Stránka bola pripravená s prispením agentúry ASFEU – projektu CEGIS – Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (ITMS 26220120069), Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0670-07 a s podporou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (projekt EPOL II).

Spôsob citácie


Pri použití údajov prevzatých z týchto stránok a/alebo webových aplikácií, prosíme citujte prácu: Barka, I., Lukeš, P., Bucha, T., Hlásny, T., Strejček, R., Mlčoušek, M., Křístek, Š., 2018: Remote sensing-based forest health monitoring systems – case studies from Czechia and Slovakia. Central European Forestry Journal, 64(2018) 259–275 | DOI: 10.1515/forj-2017-0051

Copyright © 2020 NLC | Všetky práva vyhradené