CAFMOCC – Úvod

Anotácia

Projekt Počítačom podporovaná optimalizácia manažmentu lesných porastov v podmienkach meniacej sa klímy (CAFMOCC) sa zameriava na vyhodnotenie vplyvu rôznych typov manažmentu na vývoj lesných porastov v podmienkach stabilnej i zmenenej klímy.

Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja pod číslom APVV-15-0413. Doba riešenia je Júl 2016 – December 2020.

Pre hodnotenie bude použité simulovanie vývoja porastov vo vhodnom rastovom simulátore kalibrovanom na podmienky Slovenska. Na základe výsledkov bude prevedená optimalizácia mamažmentových zásahov a vytvorené schémy najvhodnejších spôsobov obhospodarovania pre rôzne typy porastov. Hodnotenie vývoja porastov bude zamerané na čo najširšie spektrum produkčných i mimoprodukčných vlastností lesných porastov. Využité budú poznatky, skúsenosti a názory obhospodarovateľov lesa, zástupcov obecných samospráv, ochrany prírody a odbornej verejnosti.

Súčasťou projektu bude vývoj softvérových nástrojov na podporu modelovania vývoja veľkého množstva simulovaných porastov pri odlišných podmienkach a softvérová knižnica algoritmov, uľahčujúca vyhodnotenie získaných výsledkov. Knižnica bude obsahovať naprogramované funkcie pre často využívané matematické vzťahy v lesníctve. Predpokladá sa uvoľnenie knižnice v podobe softvéru s otvoreným zdrojovým kódom pre jej širšie využitie v oblasti lesníckych aplikácií.

Ciele

Projekt si vytýčil nasledujúce ciele:

  • optimalizácia postupov manažmentu lesa z hľadiska poskytovania komplexu produkčných a mimoprodukčných funkcií, očakávaného vývoja klímy a preferencií obhospodarovateľov lesa a ďalších zainteresovaných strán (ochrana prírody, miestne samosprávy a iné)
  • vývoj modelu pravdepodobnosti zničenia alebo poškodenia lesných porastov škodlivými činiteľmi a jeho integrácia do komplexného rámca optimalizácie manažmentu lesa
  • vývoj pokročilých podporných softvérových nástrojov pre prognózu vývoja lesných porastov pri rôznom manažmente
  • propagácia dosiahnutých výsledkov medzi obhospodarovateľmi lesa a odbornou verejnosťou

Copyright © 2016-2020 NLC  |  APVV