NLC súčasťou školenia V4 v Bruseli

V dňoch 12. až 14. októbra 2022 sa uskutočnila jesenná edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenie je zamerané na projekty aktuálneho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021-2027).

Podujatie bolo tradične otvorené aj účastníkom z iných krajín, a tak sa ho zúčastnilo celkovo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách v rámci krajín V4, Belgicka, Holandska, Írska, Lotyšska, Moldavska a Ukrajiny.

Na organizácii sa podieľala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčná kancelária ČR pre vzdelávanie a výskum (CZELO), Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO) a Styčná agentúra Poľskej akadémie vied (PolSCA). Ich spoločným cieľom je zvyšovanie národnej účasti v európskych programoch pre výskum, vývoj a inovácie a zviditeľňovanie V4 regiónu v Bruseli.

Hlavnou ambíciou školenia bolo zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, a to predovšetkým rozšírením ich povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa. 

Účastníci absolvovali intenzívny 3-dňový program, ktorý zahŕňal prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe.

Program Horizont Európa je v súčasnosti už v druhom roku svojho fungovania a postupne sa začína príprava na jeho druhú polovicu. Rečníci preto prostredníctvom svojich príspevkov odovzdali účastníkom vedomosti napríklad o komitológii a systéme prípravy pracovných programov v rámci programových výborov Horizontu Európa, aktuálnom stave spolupráce s tretími krajinami formou asociácie k programu s dôrazom na Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, a tiež o postupe pri uplatňovaní politík a iniciatív v oblasti otvorenej vedy.

Účastníci mali možnosť detailne sa oboznámiť s fungovaním projektovej kancelárie na úspešnej belgickej univerzite v Gente a vypočuť si tipy a triky pre zdarný projektový manažment od riešiteľov úspešných projektov z predchádzajúceho rámcového programu Horizont 2020.

Vypočuli si tiež prednášky o programoch vytvárania spolupráce naprieč Európskym výskumným priestorom (ERA), akými sú napríklad nástroje Horizontu Európa pre šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (Widening). Okrem toho získali informácie o možnostiach využitia ďalších iniciatív, akou je tréningový modul pre výskumných manažérov a administrátorov foRMAtion, alebo o finančných aspektoch riadenia projektov programu Horizont Európa.

Nechýbala ani praktická ukážka práce v analytickej platforme Horizon Dashboard a omnoho viac.

Táto edícia podujatia sa po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 konala opäť fyzicky v Bruseli a vytvorila priestor pre profesionálny networking účastníkov. Vytváranie vzájomných kontaktov bolo podporené pomocou niekoľkých interaktívnych cvičení a diskusií. Networkingová recepcia, ktorú umožnilo Stále zastúpenie SR pri EÚ poskytnutím svojich priestorov, spojila účastníkov s ďalšími pozvanými hosťami. Medzi nimi boli zástupcovia styčných kancelárií siete IGLO, zástupcovia univerzít a mnohí ďalší.

Počas prvého dňa školenia si účastníci mohli vylepšiť svoje prezentačné schopnosti poskytnutím krátkej seba prezentácie a získaním spätnej väzby. Interaktívny workshop v skupinách neskôr umožnil bližšie zoznámenie sa a výmenu osobných skúseností a odporúčaní pre úspešnú participáciu v medzinárodných projektoch, konkrétne pre nadväzovanie medzinárodných prepojení, adaptáciu na novinky programu Horizont Európa (plány rodovej rovnosti, správa dát, otvorená veda) a pritiahnutie talentov do svojich organizácií.

Sedem slovenských účastníkov a účastníčok zastupovalo tieto inštitúcie:

  • Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT);
  • Národné lesnícke centrum;
  • Prešovská univerzita v Prešove;
  • Slovenská akadémia vied – Úrad;
  • Slovenská akadémia vied – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV;
  • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA);
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave.