STROMY A MY

STROMY A MY


Národné lesnícke centrum v rámci Medzinárodného dňa stromov 2022 vyhlasuje celoštátnu umeleckú súťaž „STROMY A MY“ so zameraním na plošné výtvarné formy a fotografiu.

Stromy sú pre nás vzácnym darom. Produkujú kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov, stavebný materiál. Sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo voľnej krajine. STROMY patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie organizmy na našej planéte.

Stromy boli a sú častým objektom umelcov. Inšpirujú básnikov, maliarov i fotografov. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa. Človeka dokážu  inšpirovať svojim mohutným vzrastom, veľkým fyzickým vekom, zvláštnym habitusom neopakovateľnej estetickej hodnoty, nezvyčajným tvarom kmeňa, pestrosťou farieb kvetov alebo listov, a samozrejme, kvalitou genetického materiálu, ktorý v sebe skrývajú.

Cieľ umeleckej súťaže: poukázať na význam stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu.

Téma umeleckej súťaže: „STROMY A MY

Veková kategória: Študenti gymnázií a stredných odborných škôl vo veku od 15 do 19 rokov

 1. kategória VÝTVARNÉ DIELO

2. kategória FOTOGRAFIA

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 • Techniky výtvarných prác: Plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika a kombinácie uvedených výtvarných techník. Možnosť využitia tradičných a netradičných výtvarných techník, či postupov v rámci spomenutých plošných výtvarných foriem.
  Formát prác: Výlučne originálny formát výkresov A4 alebo A3, ktoré sú dostupné v papiernictvách (nie obyčajné papiere alebo papier na rysovanie).
 • Fotografia: čierno-biele alebo farebné, možné sú i kombinácie, buď samostatné alebo v cykle; digitálne snímky vytlačené na fotografický papier – najlepším riešením je využiť služby profesionálneho fotolabu (fotografie vyhotovené v nedostatočnej technickej kvalite môžu byť zo súťaže hodnotiacou komisiou vylúčené), Fotografie nesmú byť paspartované a by mali mať výstavný formát (odporúčame minimálny rozmer 18 x 24 cm, resp. A4)

DO SÚŤAŽE NEBUDÚ ZARADENÉ PRÁCE:

 • Výtvarne práce vytvorené s inou technikou.
 • Reprodukcie, ktoré znamenajú verný odpis, t.j. odkreslenie alebo prekreslenie podstatnej časti diela iného autora výtvarnej práce, ilustrácie a pod.
 • Práce vo formáte inom ako je A4 alebo A3.
 • Výkresy a fotografie olepené lepiacou páskou pre dosiahnutie zväčšenia efektu výkresu.
 • Výkresy a fotografie s paspartou (biele orámovanie za účelom zvýraznenia výtvarného diela). Za paspartu sa nepovažuje okraj, ktorý vznikne prirodzene pri netradičných výtvarných technikách.
 • Výtvarné práce na obyčajnom papieri alebo na rysovacom papieri.
 • Fotografie vytlačené na inom ako fotografickom papieri.
 • Práce vo formáte A3, ktorý bol prelomený a zaslaný v obálke A4.
 • Znehodnotené práce.

Zaslané výtvarné diela a fotografie zostanú po skončení súťaže v zbierkovom fonde Národného lesníckeho centra a môžu byť použité na jeho prezentáciu.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

 • Jeden účastník súťaže môže prihlásiť spolu najviac tri výtvarné diela alebo tri fotografie;
 • pridržanie sa témy súťaže;
 • pôvodnosť, originalita a nezaujatosť pohľadu;
 • výpovedná hodnota výtvarného diela a fotografie diela;
 • výtvarná a technická úroveň riešenia;
 • splnenie všetkých ostatných požiadaviek podľa špecifikácie podmienok súťaže.

OCENENIA:

 • V každej zo súťažných kategórií budú cenami odmenené tri najlepšie práce, resp. autori.
 • Pri udeľovaní poradia ohodnotených prác sa neudeľuje ich viacnásobný počet (napr. dve prvé, druhé alebo tretie miesta). Hlavnú cenu do súťaže venuje generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra.
  1. miesto – víkendový pobyt na chate v kúpeľnom meste Kováčová
  2. miesto – darčekový kôš od partnera LESY SR, š.p.
  3. miesto – hodnotné publikácie s tematikou prírody

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZASLANÉHO DIELA A FOTOGRAFIE

 • Autor, ilustrátor (meno, škola, ročník)
 • Názov výtvarného diela alebo fotografického záberu

TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE

 • 30. november 2022

ADRESA PRE ZASIELANIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Ing. Igor Viszlai, PhD.,

Národné lesnícke centrum,

T.G. Masaryka 22, 9600 01 Zvolen

 

Vyhlásenie výsledkov umeleckej súťaže bude: ONLINE na @nlc_zvolen (Facebook a INSTAGRAM)

 

Stromy a my_2