Začiatok spolupráce s moldavskými lesníkmi

Zvolen, 9. november 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) začalo spoluprácu s moldavskými partnermi v oblasti obnovy lesov, monitoringu a environmentálneho vzdelávania. Moldavské lesnícke využijú slovenské výsledky z osvedčených projektov lesnej pedagogiky a pozitívnej prezentácie lesníctva na transfer poznatkov.  

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP)  pokračuje v úspešnej medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácii lesníctva. V ostatných rokoch NLC-CTPLP v spolupráci s ukrajinskými partnermi úspešne realizovalo projekt, ktorého výsledkom bola Koncepcia lesnej pedagogiky pre podmienky Ukrajiny.

V tomto roku bol v rámci programu SlovakAid schválený projektový zámer: Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky. Realizácia projektu za začína v novembri 2022 a počas nasledujúcich 18 mesiacov sa zameria na transfer poznatkov a skúseností zo slovenskej strany do Moldavska. Hlavné aktivity projektu sú orientované na transfer poznatkov z oblasti lesníctva, najmä obnovy lesov a monitoringu, ako aj posilnenie pedagogických zručností pedagogických zamestnancov a lesníkov prostredníctvom semináru a environmentálneho vzdelávania na príklade lesa. Aktivity projektu budú venované aj príprave lesníckych dní v Moldavsku.

Hlavným partnerom projektu je Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky a ďalším partnerom je Asociácia žien v lesníctve v Moldavskej republike. Náklady na projekt sú vo výške 96 tisíc € s 10% spolufinancovaním.

Podľa slov Milana Sarvaša, koordinátora projektu, „je prirodzenou ambíciou NLC pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálneho vzdelávania na príklade lesa a pozitívnej prezentácii lesníctva. Pred vyše 20 rokmi sa slovenskí lesníci inšpirovali príkladom Rakúska v oblasti lesnej pedagogiky. Počas tohto obdobia sa táto oblasť stala nielen integrálnou súčasťou činnosti významných lesníckych organizácii, ale sme schopní tento úspešný koncept environmentálneho vzdelávania transferovať do ďalších krajín, medzi ktoré patrí aj Moldavsko. Sme presvedčení, že aj schválenie tohto projektu poukazuje na schopnosť lesníckeho sektora reagovať na nové výzvy nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni.“

Projekt „Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky“, v trvaní od novembra 2022 do apríla 2024, je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: milan.sarvas@nlcsk.org

Tel.: + 421 45 52 02 213

 O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).