Zachovajme lesy zdravé a funkčné

Zvolen, 19. september 2023Národné lesnícke centrum, ako celoslovensky pôsobiaca odborná inštitúcia, je zapojené do medzinárodného projektu Zdravé lesné regióny (Healthy Forest Regions). Projekt rozvíja koncepty na vytvorenie záväzkov tvorcov politík pre zlepšenie funkčnosti lesných ekosystémov a ochrany biodiverzity.

Projekt Zdravé lesné regióny nadväzuje na úspešný projekt BEECH POWER a je podporený Európskou Úniou v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE s celkovým rozpočtom 2,78 milióna Eur. 80 % rozpočtu je spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Doba realizácie projektu je od apríla 2023 do marca 2026. Na projekte participuje 9 partnerov a 43 spolupracujúcich organizácií zo 6 európskych krajín – Rakúska, Chorvátska, Česka, Nemecka, Slovinska a Slovenska. Okrem Národného lesníckeho centra sú do projektu zapojení asociovaní partneri, a to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR, LESY Slovenskej republiky, š.p., Správa Národného parku Poloniny, Obec Ulič.

Dotknutým územím za slovenskú stranu sú Poloniny, ktoré okrem toho, že sa tu nachádza národný park, sú svojimi bukovými pralesmi zaradené i do svetového dedičstva UNESCO.

Projektové aktivity partnerov sú zamerané na podporu regionálneho rozvoja trvalo-udržateľných lesných ekosystémov pre ľudský blahobyt, poznávanie systémov kompenzácií za vybrané ekosystémové služby a rozvoj operatívnych rámcov pre zabezpečenie funkcionality lesných ekosystémov vo vybraných zdravých lesných regiónoch. Výstupmi projektu budú spoločne vyvinuté regionálne stratégie a akčné plány pre prioritizáciu vybraných ekosystémových služieb v dotknutých územiach. Dôležitým prvkom bude spolupráca zapojených organizácií naprieč hranicami a spoločne vyvíjanie riešení.

V rámci riešenia projektových úloh bude implementovaných niekoľko edukačných a osvetových aktivít pre lokálne populácie v dotknutých územiach. Jednou z aktivít je i spoločný plán interpretácie zdravých lesných regiónov, ktorý je navrhnutý ako participatívny proces v dvoch krokoch – medzinárodný online workshop pre projektových partnerov a asociovaných partnerov, ako aj regionálne workshopy s kľúčovými aktérmi a stakeholdermi v každom dotknutom regióne.

Ďalšie informácie sú dostupné na:

https://web.nlcsk.org/vyskum/vyskumne-projekty/healthy-forest-regions/,

www.interreg-central.eu/projects/healthyforestregions/

www.facebook.com/HealthyForestRegions.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Vlastimil Murgaš, PhD., Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

vlastimil.murgas@nlcsk.org, zuzana.sarvasova@nlcsk.org

+421 45 53 14 109, +421 45 53 14 124

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.