Katalóg cien lesnej techniky

Zvolen, 15. august 2023Národné lesnícke centrum (NLC) v poslednom období intenzívne pracovalo na príprave komplexného materiálu pod názvom Katalóg cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení. Zároveň vypracovalo aj jeho elektronickú verziu.

Cieľom katalógu je zjednodušenie a zefektívnenie procesu administrácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj vyššej transparentnosti postupov pri obstaraní techniky využívanej pri obhospodarovaní lesov prostredníctvom podpory z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022, podopatrenia 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

„Záujemcovia o podporu z PRV SR 2014 – 2022 ocenia v prvom rade fakt, že v prípade spomínanej aplikácie sa jedná o automatizovaný nástroj, ktorý prostredníctvom kritérií stanovených žiadateľom vypočíta katalógovú cenu pre vybranú lesnú techniku, oprávnenú obstarať v rámci pripravovanej výzvy pre Podopatrenie 8.6,“ uviedol Peter Hrbáľ, koordinátor NLC pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v pôdohospodárstve.

Potenciálnym žiadateľom, ako aj širokej odbornej verejnosti bude predmetný katalóg a elektronická aplikácia prvý raz predstavená v expozícii Národného lesníckeho centra v rámci 48. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2023, ako aj v rámci výstavy Poľovníctvo, Rybárstvo a Včelárstvo, ktoré sa budú konať od 17. 8. do 20. 8. 2023.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Peter Hrbáľ

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: peter.hrbal@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 228

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.