HEALTHY FOREST REGIONS

Supporting HEALTHY FOREST ecosystems for human well-being in World Heritage beech forest REGIONS

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

 

 

 

 

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Supporting HEALTHY FOREST ecosystems for human well-being in World Heritage beech forest REGIONS

Interreg Central Europe (CE0100310)

 • Eberswalde University for Sustainable Development (DE) – koordinátor
 • Nature and Geopark Styrian Eisenwurzen (AT) – partner
 • NLC-LVÚ Zvolen (SK) – partner
 • Slovenia Forest Service (SI) – partner
 • Angermuende City Administration (DE) – partner
 • LAG Frydlantsko (CZ) – partner
 • Czech University of Life Sciences Prague (CZ) – partner
 • Public Institution Paklenica National Park (HR) – partner
 • Municipality of Kočevje (SI) – partner

04/2023 – 03/2026

Zdroj financovania                   EUR                 %
ERDF                                        271 327           80 %
Spolufinancovanie                   67 831           20 %
Rozpočet NLC spolu             339 159         100 %

Ing. Vlastimil Murgaš, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zaoberá celosvetovou výzvou znižovania funkčnosti lesných ekosystémov a straty biodiverzity v dôsledku neudržateľných postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú umocnené negatívnymi vplyvmi zrýchľujúcej sa zmeny klímy, čo ovplyvňuje poskytovanie lesných ekosystémových služieb (ES) pre blahobyt ľudí a odolnosť územia. Cieľom projektu je preto vytvoriť záväzok politických a rozhodovacích orgánov a umožniť kľúčovým zainteresovaným stranám chrániť funkčnosť lesných ekosystémov, zvýšiť ochranu biodiverzity a zabezpečiť poskytovanie lesných ES s ďalšími pozitívnymi účinkami na udržateľný regionálny rozvoj. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu využije potenciál na zhodnotenie lesných ES pre miestne a regionálne prínosy a vyvinú sa/vyskúšajú inovatívne riešenia pre prechod na hospodárenie v lesoch založené na ekosystémoch. Výstupy projektu zahŕňajú stratégie na informovanie o hodnote zdravých, funkčných lesov a ich ES, ktoré prispievajú k ľudskému zdraviu a blahobytu, a ďalšie stratégie a akčné plány na stanovenie priorít regionálnych ES na zabezpečenie funkčnosti lesných ekosystémov. Súbor spoločne/nadnárodne vyvinutých pilotných akcií vedie k územnej implementácii riešení na integráciu poznatkov prostredníctvom vzdelávacej práce a realizácie regionálnej pridanej hodnoty pre miestne zainteresované strany z rôznych sektorov. Okrem toho sa realizujú konkrétne koncepcie a nástroje na marketing lesných ES s cieľom vytvoriť alternatívne zdroje príjmov z lesov. V tejto súvislosti projekt vytvára záväzok tvorcov politík a rozhodovacích orgánov pre spoluprácu a výmenu poznatkov v súvislosti so zabezpečením funkčnosti lesných ekosystémov. V rámci projektu sa realizuje koncepcia zdravých lesných regiónov (HFR) v rôznych regionálnych kontextoch, kde sa na miestnej a regionálnej úrovni územne integrujú inštitucionálne a verejné záväzky a povedomie o ochrane lesných ekosystémov.

Cieľ projektu:

Celkovým cieľom projektu je vytvoriť záväzok tvorcov politík a rozhodovacích orgánov a kľúčových zainteresovaných strán v zdravých lesných regiónoch (HFR) pre zlepšenie funkčnosti lesných ekosystémov, ochranu biodiverzity a ekosystémových služieb (ES) pre blaho ľudí a posilnenie trvalo udržateľného regionálneho rozvoja. Projekt preto operacionalizuje potenciál využitia ES lesov pre miestne a regionálne prínosy a vypracuje riešenia pre prechod na hospodárenie v lesoch založené na ekosystémoch.

Pracovné skupiny:

WP1: Podpora trvalo udržateľného regionálneho rozvoja založeného na lesných ekosystémoch pre blahobyt ľudí v HFR.

 • Spoločné vypracovanie interpretačného plánu pre “Zdravé lesné regióny “
 • Preskúmanie, definovanie a implementácia možností šírenia a integrácie poznatkov o prínose zdravých lesných ekosystémov pre blahobyt ľudí do vzdelávacej práce.
 • Preskúmanie, definovanie a implementácia možností vytvárania sekundárnych prínosov pre miestne zainteresované strany, ktoré sa zameriavajú na prínos regionálnych zdravých lesných ekosystémov pre blahobyt ľudí v HFR

WP2: Systémy kompenzácií za služby lesných ekosystémov – skúmanie a implementácia nových možností.

 • Mapovanie a hodnotenie súčasného stavu lesných ES
 • Vypracovanie alternatívnych akčných plánov obhospodarovania lesov pre cieľové regióny
 • Preskúmanie potenciálnych trhov pre lesné ES a vývoj a skúšobná implementácia systémov PES

WP3: Vypracovanie operačných rámcov na zabezpečenie funkčnosti lesných ekosystémov v HFR

 • Regionálna analýza a určenie sociálno-ekologických rámcových podmienok v cieľových HFR
 • Regionálna analýza a určenie inštitucionálnych rámcových podmienok v cieľových regiónoch projektu
 • Participatívne vypracovanie súboru regionálnych stratégií na ochranu funkčnosti lesných ekosystémov vo vybraných cieľových regiónoch projektu

Ďalšie informácie:
Healthy Forest Regions