Úspešná implementácia spoločného projektu na podporu lesného hospodárstva v Srbsku

Zvolen, 23. marec 2023Implementácia spoločného medzinárodného projektu zameraného na rozvoj lesného hospodárstva v Srbsku bola úspešne ukončená. V projekte boli za slovenskú stranu zapojené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národné lesnícke centrum (NLC).

V dňoch 20.-21.03.2023 sa v Belehrade uskutočnil workshop a záverečná konferencia Twinning projektu „Zlepšenie lesného hospodárstva v Srbsku ako príspevok k zmierneniu a adaptácii na klimatickú zmenu“. Cieľmi projektu bolo zlepšiť administratívne kapacity lesníckeho sektora, analyzovať a navrhnúť systém podpory pre lesné hospodárstvo a harmonizovať národnú legislatívu v oblasti uvádzania dreva na trh s legislatívou EÚ.

Za srbskú stranu bolo prijímateľom pomoci Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva RS – Riaditeľstvo pre lesy. Hlavným koordinátorom projektu bolo Rakúske lesnícke výskumné centrum. Počas obidvoch dní sa prezentovali zástupcom srbských inštitúcií dosiahnuté výsledky projektu a to: cestovná mapa pre tvorbu Národného lesníckeho programu Srbskej republiky, návrh systému pre riadenie podpory lesného hospodárstva z prostriedkov EÚ a návrh legislatívnych krokov potrebných na harmonizáciu srbskej legislatívy s požiadavkami EÚ v oblasti uvádzania dreva na trh.

Zástupca Európskej komisie v Srbsku a rovnako aj veľvyslanci Rakúskej a Slovenskej republiky ocenili dosiahnuté výsledky a podčiarkli význam realizácie projektu z pohľadu prístupového procesu Srbskej republiky do Európskej únie. Štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbskej republiky podčiarkol význam spoločnej spolupráce, slovenských, srbských a rakúskych odborníkov v oblasti lesného hospodárstva aj s ohľadom na čoraz väčší vplyv zmeny klímy nielen na lesy, ale na celú spoločnosť. Práve vzájomná spolupráca vytvára priestor na hľadanie spoločných riešení potrebných pre oblasť strednej Európy a Balkánu.

Súčasťou záverečnej konferencie bola aj panelová diskusia, kde zástupcovia partnerských krajín prediskutovali hlavné výzvy pred ktorými stoja lesy a lesné hospodárstvo a možnosti ako týmto výzvam čeliť. „Zmena klímy a ňou vyvolané negatívne faktory – sucho, biotickí škodcovia, vietor, či lesné požiare, veľmi negatívne ovplyvňujú lesné hospodárstvo, ktoré musí reagovať rýchlo a pružne. Jedno z riešení je aj zvýšenie podielu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch,“ uviedol Ing. Milan Sarvaš, PhD. počas panelovej diskusie. Ako doplnil: „ďalšou výzvou je strata pozície a reputácie lesného hospodárstva v očiach verejnosti. V tejto oblasti je potrebné reagovať proaktíve. Ako pozitívny príklad môžeme uviesť činnosť NLC, ktoré začalo spoluprácu v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl. Tieto činnosti sú  zamerané na prezentáciu významu aktívneho obhospodarovania lesov pre spoločnosť.“

Na záver konferencie bolo zástupcami lesníckych inštitúcií (Národne lesnícke centrum, Rakúske lesnícke výskumné centrum a Lesnícky inštitút v Belehrade) podpísané memorandum o spolupráci, ktoré vytvára priestor na ďalšiu kooperáciu v oblasti výskumu a podpory obhospodarovania lesov v partnerských krajinách.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: milan.sarvas@nlcsk.org

Tel.: + 421 45 52 02 213

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.