Zdravé lesy pre zdravých ľudí

Zvolen, 20. marec 2023Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pripravilo aj tohto roku kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (MDL), ktorý si pripomíname každoročne 21. marca. V tomto období sa zintenzívnia aktivity s cieľom zvýšenia povedomia o lesoch, ich ochrane a trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch. Téma  11. ročníka je „ZDRAVÉ LESY PRE ZDRAVÝCH ĽUDÍ“.

Medzinárodný deň lesov bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 2012 a jeho cieľom je poukázať na význam lesov, ochranu  a udržateľný rozvoj všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Každý rok prináša novú tému, ktorou upriamuje pozornosť na aktuálne problémy súvisiace s lesmi a vyzýva verejnosť na zintenzívnenie aktivít na pomoc zachovania zdravých lesov.

Tohtoročná téma „ZDRAVÉ LESY PRE ZDRAVÝCH ĽUDÍ“ nesie v sebe posolstvá, ktoré upozorňujú na les ako dôležitý zdroj výživy, poskytujúci prírodné lieky proti rôznym chorobám a zohrávajúci významnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Čas strávený v lesoch zvyšuje pozitívne emócie a znižuje stres, krvný tlak, depresiu, únavu, či úzkosť a napätie. Zdravé lesy pomáhajú udržať globálne otepľovanie pod kontrolou – lesy obsahujú 662 miliárd ton uhlíka, čo je viac ako polovica celosvetovej zásoby uhlíka v pôde a vegetácii. Lesy chránia naše prostredie, v mestách čistia vzduch a umožňujú nám zdravší život. Prostredníctvom uplatňovania politiky šetrnej k lesom a zvýšených investícií do lesov môžeme chrániť našu planétu a naše zdravie.

Tieto posolstvá budú lesní pedagógovia Národného lesníckeho centra vo Zvolene komunikovať formou aktivít lesnej pedagogiky so žiakmi základných škôl, ale aj s predškolákmi počas tematicky zameraných programov v období od 15. do 24. marca 2023 vo Zvolene a okolí. Pripravený metodický materiál uverejnený na stránke www.lesnapedagogika.sk môžu využiť všetci lesní pedagógovia zo štátneho podniku Lesy SR a ďalších lesníckych subjektov na celom Slovensku.

Medzinárodný deň lesov si pripomenieme aj formou príspevkov, ktoré budú postupne pribúdať v tomto období na sociálnej sieti https://www.facebook.com/lesnapedagogika, s výzvou pre verejnosť na zapojenie sa k oslave tohto významného dňa formou aktivít prospešných pre les a prírodu.

Celonárodnú kampaň pripravuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene a je podporená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Kontakt k aktuálnej téme:

Mgr. Dagmar Sélešová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: dagmar.selesova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 391

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.