Údaje o výške kalamitnej ťažby zverejnené MŽP podporujú stanovisko NLC k problematike nespracovaného kalamitného dreva

Zvolen, 8. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) v žiadnom prípade nenavrhuje vyťažiť drevo z území národných parkov, a už určite nie z území v 5. stupni ochrany. Ide o hrubé nepochopenie zo strany Ministerstva životného prostredia (MŽP).

NLC minulý týždeň vyhodnotilo, koľko dreva bolo ponechaného za posledných 10 rokov v slovenských lesoch ako dôsledok nespracovania kalamity, a to vo všetkých lesoch, vrátane (a prevažne) hospodárskych. Je zrejmé, že 10 rokov staré drevo už nikto nevyužije. NLC si však stojí za zvážením, či je vhodnejšie ponechať veľké množstvo kalamitného dreva v hospodárskych lesoch, kde ho nepovolila spracovať Štátna ochrany prírody SR (ŠOP SR) z dôvodu vyhlásenia týchto území v budúcnosti za chránené územia, alebo je užitočnejšie toto drevo využiť v prospech slovenských domácností.

Množstvo ponechaného dreva v roku 2021 z dôvodu nepovolenia jeho spracovania zo strany ŠOP SR bolo podľa Lesnej hospodárskej evidencie na úrovni skoro 180 tis. m3. MŽP zverejnilo údaje, podľa ktorých bolo v chránených územiach a prírodných rezerváciách ponechaných v minulom roku len 49 tis.m3. To znamená, že skoro 3/4 nespracovaného kalamitného dreva sa teda stále nachádza v hospodárskych lesoch, ktorého spracovanie by sa mohlo v súčasnej situácií prehodnotiť a tým prispieť k zlepšeniu zásobovania palivovým drevom obyvateľstva, ako aj k zníženiu rizika požiarov z dôvodu vysokého množstva suchého dreva v lesných porastoch.

Ďalším ekonomickým problémom je, že za ponechané kalamitné drevo v lesných porastoch vypláca štát z verejných zdrojov majetkovú ujmu, ktorá dosiahla v roku 2021 nový rekord vo výške viac ako 10 mil. eur, pričom nárokovaná suma bola až 11,6 mil. eur.

Na záver dodávame, že NLC nespochybňuje dôležitosť mŕtveho dreva v lesných porastoch. Na mieste je však otázka, či sme natoľko bohatá krajina, že si môžeme dovoliť ho mať najviac zo štátov EÚ.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).