Kde by malo zhorieť drevo?

Zvolen, 4. august 2022 – Viac než 2 milióny m3 dreva. To je množstvo, ktoré leží v slovenských lesoch, ako dôsledok nespracovania kalamity za posledných 10 rokov. 2 milióny m3, ktoré by v čase energetickej krízy a nedostatku palivového dreva mohli pomôcť. 2 milióny m3, ktoré ležia a schnú v lese, pričom vytvárajú nebezpečný základ pre vznik lesných požiarov.

Áno, je faktom, že tzv. mŕtve drevo ponechané v poraste vytvára vhodné podmienky pre rozvoj biodiverzity. Je však rozdiel ponechať pár stromov v poraste pre rozvoj biodiverzity, a ponechať rozsiahle plochy zasiahnuté vetrom, či podkôrnym hmyzom. Tu je tiež potrebné poznamenať, že Slovensko je na prvom mieste v Európe v množstve ponechaného mŕtveho dreva na hektár lesa. A to pri vykonávaní bežného hospodárenia v lese.

Z rozhodnutia orgánov štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) je v lesoch ponechaných a nespracovaných 2,2 milióna metrov kubických dreva. Tak nám v lesoch ostáva nevyužitá, trvalo obnoviteľná, ekologická surovina, ktorá by mohla byť efektívne využitá v prospech spoločnosti.

V poslednom období všeobecne klesá ťažba surového dreva, a to aj v dôsledku obmedzení ochrany prírody a zvyšovania bezzásahových území v rámci transformácie národných parkov. Pri súčasnom dopyte po palivovom dreve a na druhej strane zvyšujúcim sa obmedzeniam zo strany Ministerstva životného prostredia SR a ŠOP SR je reálne, že bude nedostatok palivového dreva.

Nadmerné množstvo suchého dreva ponechaného v poraste ako nespracované kalamity, vytvára podmienky, ktoré sú pri súčasnom teplom a suchom období veľmi nebezpečné.  Zároveň pováľané a  nespracované stromy znemožňujú hasičom efektívny boj s ohňom. Žiaľ, názorný príklad tohto problému môžeme vidieť v stále pretrvávajúcom lesnom požiari v Českom Švajčiarsku.

Je preto na mieste otázka – nebolo by vhodnejšie kalamitné drevo spracovať, nech radšej zhorí v slovenských domácnostiach, ako má zhorieť – spolu s ďalšími živými zložkami lesa a krajiny, pri lesnom požiari?


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).