Stanovisko NLC k problematike medveďa hnedého na Slovensku

Zvolen, 17. máj 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a približuje ich vo forme stanoviska verejnosti.

Populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) vykazuje v posledných troch desaťročiach na Slovensku výrazný nárast. Potvrdzujú to oficiálne vykázané stavy z poľovných revírov, ktoré z úrovne 1467 jedincov v roku 2000, narástli v roku 2010 na 1995 jedincov a v roku 2021 až na 2997 vykázaných jedincov. Prvé presné určenie reálnej početnosti medveďa priniesla práca profesora Pauleho z TU Zvolen, ktorý na základe genetického výskumu určil početnosť medvedej populácie na Slovensku na jarný stav 1 256 jedincov +- 235 jedincov. Okrem toho bol zistený dôležitý údaj o sexuálnej štruktúre výrazne naklonenej v prospech samíc (1 : 1,5), čo ešte viac zvyšuje natalitu (množivosť) celej populácie.

Na nárast početnosti však nepriamo upozorňujú aj ďalšie  okolnosti, ako napríklad výrazný nárast jeho areálu rozšírenia (za 20 rokov min. o 3 000 km2), výskyt v suboptimálnych podmienkach – otvorenej poľnohospodárskej krajine, husto osídlenej krajine, či až v intravilánoch obcí. Na základe doterajších vedeckých poznatkov o únosnej denzite medvedích populácií v oblasti Karpát, je však maximálna prípustná hustota do 1-2 jedincov na 1 000 ha. Na Slovensku sa už dnes vyskytujú oblasti, kde sú tieto odporúčané stavy až 5 krát prekročené, čo spôsobuje značné problémy koexistencie medveďa a človeka v dnešnej urbanizovanej krajine.

Riešenie ponúka schválený Program starostlivosti, ktorý v roku 2016 vypracovalo široké spektrum odborníkov z rôznych dotknutých oblastí. Ten popri prísnej ochrane medveďa obsahuje aj časti, ktoré sa zaoberajú reguláciou početnosti a udržiavaním priaznivého stavu populácie. Podľa tohto dobre vypracovaného dokumentu sa vo veľa prípadoch z rôznych príčin nepostupuje, na čo opäť dopláca samotný medveď.

Veľkú hrozbu v súčasnom prístupe k jeho manažmentu vidíme najmä v tom, že oproti minulosti sa významne mení správanie medveďa. Niekedy veľmi plachá šelma dnes plachosť stráca a veľmi často sa začína objavovať v blízkosti ľudských sídiel. Kým na začiatku tohto nepriaznivého stavu to boli len ojedinelé prieniky medveďa k ľudským sídlam, dnes nám v tesnej blízkosti odrastajú každý rok nové medvieďatá, ktoré už strach z človeka nemajú. Tým si vytvárame do budúcich rokov obrovský problém, keďže u medveďov nepriamo podporujeme zmenu ich správania. Medvieďa ktoré vyrastá v tesnej blízkosti ľudí a ich sídiel, bude do týchto miest už automaticky vodiť aj svoj budúci prírastok, čím problémy spolužitia medveďa a človeka začnú ešte viac gradovať.

Taká silná populácia medveďa akú na Slovensku máme, si vyžaduje profesionálny prístup k jej manažmentu a účinnú reguláciu. Pokiaľ z ročného prírastku, ktorý je minimálne na úrovni 350 – 500 medveďov, odoberieme v rámci práce zásahového tímu 7 jedincov, vyššie uvedené problémy to určite nevyrieši.

Medveď je a vždy aj bol súčasťou slovenskej prírody a slovenského vidieka. Ľudia sa s ním počas predošlých storočí naučili žiť a vždy ho obdivovali. Nemali by sme dopustiť, aby nesprávny prístup k jeho manažmentu spôsobil, že ho slovenský vidiek začne nenávidieť a stavať sa k nemu s odporom. Sme moderná krajina a spolužitie tejto krásnej a zároveň niekedy aj veľmi nebezpečnej šelmy by sme mali rozumne usmerňovať, aby sme ho zachovali vo všetkej jeho prirodzenosti aj pre nasledujúce generácie.