Slovenské lesníctvo úspešne pokračuje v medzinárodnej spolupráci

Zvolen, 2. jún 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) pokračuje v realizácii medzinárodného projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva Srbskej republiky. V máji NLC zorganizovalo dve študijné cesty pre srbských expertov, ktorých cieľom bolo prezentovať systém podpory lesného hospodárstva z prostriedkov Európskej únie a postupy tvorby a implementácie lesníckej politiky s dôrazom na Národný lesnícky program. 

V januári 2021 NLC a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) v spolupráci s rakúskymi partnermi začali implementáciu Twinning projektu Zlepšenie lesného hospodárstva v Srbsku ako príspevok k zmierneniu a adaptácii na klimatickú zmenu.  Cieľmi projektu je zlepšiť administratívne kapacity lesníckeho sektora, analyzovať a navrhnúť systém podpory pre lesného hospodárstvo a harmonizovať národnú legislatívu v oblasti uvádzania dreva na trh s legislatívou EÚ. Realizácia projektu sa uskutočňuje hlavne formou návštev rakúskych a slovenských expertov v Srbsku. Pre získanie praktických skúseností boli v rámci projektu naplánované aj tri študijné cesty srbských expertov na Slovensku a v Rakúsku.

V polovici mája sa realizovala návšteva 10 srbských expertov zameraná na prezentáciu podpory lesného hospodárstva z Programu rozvoja vidieka. Počas 2,5 dňovej cesty bol pripravený odborný program, kde zástupcovia  MPRV prezentovali postupy prípravy Strategického plánu na obdobie rokov 2023-2027 a priority podpory lesného hospodárstva. Nasledujúci deň na NLC bol prezentovaný informačný systém lesného hospodárstva a jeho využívanie pre prípravu a implementáciu podporných nástrojov. Ďalšie prezentácie boli zamerané na kontrolný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a na využívanie podporných nástrojov v rámci Lesov SR, š.p.. Posledný deň študijnej návštevy bol rozdelený na návštevu škôlkárskeho strediska Drakšiar, kde boli prezentované moderné postupy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu listnatých drevín a na prezentáciu  využívania Programu rozvoja vidieka pre rekonštrukcie lesnej dopravnej siete a postupy obhospodarovania lesov v ochrannom pásme Dobročského pralesa.

Milan Sarvaš, koordinátor projektu za slovenskú stranu uviedol: „Všetky naplánované projektové aktivity sa uskutočňujú podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Niektoré odborné aktivity sa museli s ohľadom na pandemickú situáciu realizovať on-line formou. Táto realizácia síce zabezpečila naplnenie vecnej časti projektu, avšak na druhej strane absentoval kontakt medzi expertami a priama spätná väzba. Preto sme veľmi radi, že jedna z hlavných projektových aktivít, a to návštevy srbských kolegov, sa uskutočňujú priamo na Slovensku. Rovnako veľmi oceňujeme ústretovosť a profesionalitu kolegov z MPRV, PPA a hlavne z Lesov SR (OZ Horehronie a OZ Semenoles), ktorí sa podieľali na príprave a realizácii zaujímavého programu, čo veľmi ocenili aj srbskí kolegovia. Vyzdvihli tiež úroveň lesného hospodárstva na Slovensku, vzájomnú spoluprácu a pohostinnosť slovenských lesníckych subjektov.“

Aktivity projektu pokračujú aj tento týždeň, kedy ďalšia skupina 10 srbských expertov absolvuje odborný program zameraný na tvorbu Národného lesníckeho programu. Praktická časť študijnej cesty je zameraná na implementáciu postupov prírode blízkeho hospodárenia lesov a prácu s verejnosťou v lesníckom skanzene vo Vydrove.

Posledná návšteva srbských expertov sa bude realizovať v júni a bude zameraná na kontrolnú činnosť v oblasti lesného hospodárstva a po organizačnej stránke ju pripravuje Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: milan.sarvas@nlcsk.org

Tel.: + 421 45 52 02 213

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).