Spoločné terénne školenie „Cesty k zdravým lesom”

Zvolen, 4. október 2022 –  Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky nedávno zorganizovalo spoločné terénne školenie pre obhospodarovateľov lesov, v lokalite Vysokých Tatier, pod názvom „Cesty k zdravým lesom”. 

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo poskytnutie najaktuálnejších poznatkov lesníckeho výskumu z oblasti pestovania, ochrany lesa a ukážok dobrej lesníckej praxe s dôrazom na prírode blízke hospodárenie v lesoch smerujúce k zvýšeniu stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v regióne.

Kladne možno hodnotiť vysoký záujem o túto aktivitu zo strany štátnych obhospodarovateľov, ako aj subjektov neštátneho sektoru, ako napríklad ProSilva Slovensko, Mestské lesy Krupina, či Mestské lesy Košice. Rovnako pozitívna je aj spolupráca, ktorú v rámci školenia deklarovali a prakticky ukázali zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR, či Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Z diskusie možno odvodiť pár dobrých príkladov pre lesnícku a ochranársku prax z územia pôsobnosti lesov mesta Spišská Belá. Ide napríklad o ponechanie stromov na dožitie, či diskusiu o tom, že deklarujú ponechanie miest, na ktorých nebude vyhlásený bezzsásah a bude na nich realizovaný rozumný lesnícky manažment prírode blízkym spôsobom.

Praktické zručnosti si účastníci vyskúšali priamo v teréne a to napríklad pri odhade hektárového počtu stromčekov, zásoby uhlíka a drevnej hmoty, či drevinového zloženia na založených demonštračných plochách. Práve praktické riešenia a interaktívne komunikačné prvky medzi účastníkmi a lektorom, vo forme riešenia týchto úloh, považovali všetci za prospešné a hodnotili ich veľmi pozitívne.

Spoločné terénne školenie sa konalo v rámci riešenia projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“, HUSKROUA/1701/LIP/009.


Kontakt k aktuálnej téme:

JUDr. Ing. Katarína Golianová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 345

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).