Najväčšia lenícka konferencia píše už svoj 31. ročník

Zvolen/Vysoké Tatry, 6. október 2022 – Aktuálne problémy v ochrane lesa – to je názov už tradičnej medzinárodnej konferencie, ktorá sa v týchto dňoch koná v Hornom Smokovci. Takmer dve stovky účastníkov zastupujú štátny aj neštátny lesnícky sektor, oblasti vedy, výskumu, či akademickú obec.

Cieľom konferencie je v prvom rade poskytnúť aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v uplynulom roku Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národné lesnícke centrum – Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici (NLC – LOS).

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, či zástupcom lesníckych inštitúcií.

„Prednášky sú zamerané predovšetkým na informovanie a výmenu poznatkov v oblastiach ako sú zdravotný stav lesoch ovplyvnených suchom, ohrození porastov tzv. sekundárnymi škodlivými činiteľmi, či elektronizácii služieb, ktoré odbornej aj laickej verejnosti ponúka Lesnícka ochranárska služba. Taktiež je to fórum, na ktorom si vymieňame skúsenosti s kolegami z Českej republiky a Poľska“, priblížil program konferencie organizátor Andrej Kunca z NLC – LOS.

Vzhľadom na vznik nových organizačných zložiek, ktoré obhospodarujú lesy v zmysle zákona o lesoch – správ národných parkov, je práve konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa vhodným miestom na nadviazanie spolupráce v oblasti podpory a poradenstva, ktoré pre obhospodarovateľov zabezpečuje práve Národné lesnícke centrum – Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici.

Som presvedčený, že konferencia obohatí všetkých účastníkov o nové poznatky, ktoré budú postupne prenášané do praktického obhospodarovania lesov, čo je jedným z cieľov tejto významnej odbornej a spoločenskej akcie. Podľa vlastných skúseností viem, že vzniknú aj nové odborné kontakty a priateľstvá, čo verím taktiež prispeje k zvládaniu problémov, s ktorými sa pravidelne stretáme v našich pracovných životoch,“ dodal v rámci slávnostného otvorenia Peter Balogh, generálny riaditeľ NLC.

Viac informácií o konferencii, ako službách Lesníckej ochranárskej služby nájdete na http://www.los.sk.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Andrej Kunca, PhD.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

Lesnícka ochranárska služba

Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica

Mail: andrej.kunca@nlcsk.org

Tel.: + 421 (0)45 691 11 44

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).