Lesná pedagogika preniká do škôl

Nitra/Zvolen, 28. septembra 2022 – Viac než sto slovenských aj zahraničných učiteľov, vychovávateľov, ale aj odborníkov z praxe – lesníkov a lesných pedagógov, budú posledné dva septembrové dni diskutovať v Nitre na tému Učenie o lese a udržateľnosť vo výchove a vzdelávaní.

Konferenciu pod týmto názvom organizuje vo svojich priestoroch Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 29. a 30. 9. 2022. Konferencia je súčasťou výskumnej úlohy podporenej Agentúrou na podporu vedy a vývoja. Ide o pedagogicko-aplikačným výskum PF UKF v Nitre, na ktorom spolupracuje aj s Centrom transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Obom inštitúciám sa podarilo počas riešenia projektu akreditovať aj ďalšie vzdelávanie pre lesníkov – lesných pedagógov. Tí následne programy lesnej pedagogiky, ktoré sú založené na zážitkovom učení, využívajú v spolupráci so školami. Programy majú svoju pedagogicko-didaktickú štruktúru a plnia viaceré ciele vyučovacích predmetov. Výsledky výskumu ukazujú, že prizývanie odborníkov z externého prostredia do škôl má kvalitatívny prínos v oblasti nových poznatkov o lese, aj v utváraní povedomia o potrebe a ochrane prírody, a to rovnako pre žiaka aj učiteľa.

Okrem teoretických sekcií budú súčasťou konferencie aj workshopy – Les ukrytý v knihe, Les v tichu, Stromček z lesa, Učebné pomôcky v lesnej pedagogike, Lesná olympiáda a iné. Budú sa konať v novom zrekonštruovanom areáli Pedagogickej fakulty UKF, v jeho externých učebniach, ktoré budú mať svoju premiéru.

Lesná pedagogika sa na Slovensku rozvíja už viac ako dvadsať rokov. Zmyslom projektu je overiť ju v praxi a dostať ju do povedomia pedagógov a študentov prostredníctvom pedagogicko-didakticky prepracovanej a výskumom overenej metodiky, s interdisciplinárnym prístupom výučby. Takýto prístup k edukácii môže v budúcnosti prispieť aj k posilneniu hodnôt, ako sú rešpekt a zodpovednosť za prírodu, životné prostredie, ale aj láska a empatia k všetkému živému.