Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Vzorové projekty, ako aj technickú podporu pre žiadateľov nájdete na stránke ForestPortálu: https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/.

Vzorové projekty (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) k:

operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde(vzorový projekt na stiahnutie tu)

činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch(vzorový projekt na stiahnutie tu)

činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (vzorový projekt na stiahnutie tu)

činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov (vzorový projekt na stiahnutie tu)