Ponuka prebytočného hnuteľného majetku 29.10.2019

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom     č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexandra Haláka na telefónnom čísle: 0902 920 004. Prehliadka ponúkaného majetku bude 4.11.2019 a 11.11.2019 o 13:00 ul. Pod dráhami 2, (oproti bývalým pekárňam).

Ponuka_predaja_automobilu_znizena_25