Projekty NLC

NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy

Kód projektu v ITMS2014+: 310041J602

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Západ“

Kód projektu: 085PO150001

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Východ“

Kód projektu: 085BB150001

Nové metódy v ochrane lesa

Kód projektu: 011BB360004

Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov pre oblasť lesného hospodárstva

Kód projektu: 085BB150001

Spoločné dedičstvo, spoločná budúcnosť – stromy bez hraníc

Agrolesníctvo: Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo

Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva

Kód projektu v ITMS2014+: 313011S735

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie

BEECH POWER – Bukové lesy svetového dedičstva: posilnenie a katalyzácia ekosystémového udržateľného rozvoja

Ochrana kritickej infraštruktúry

Číslo projektu: VLMSR 0120

Euro Skills Trainer Register (ESTER)

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061371

Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii

European Forest Machine Operators (EFMO)

Číslo projektu: 2019-1-UK01-KA202-061846

Informačné dni - Zachovanie biodiverzity lesov na príklade aktivít lesnej pedagogiky

Číslo projektu: 012BB370001

FOMON - Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa prezefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Kód projektu v ITMS2014+: NFP313011V465