Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Východ“​

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do vidieckych oblastí

 

Názov projektu: Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Východ“

 Kód projektu: 085PO150001

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie: 8.5 Podpora ma investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva)

Požadovaná výška NFP: 4 850 218,45 EUR

Cieľom projektu: je prostredníctvom programov starostlivosti o lesy zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, kde nie je primárnou funkciou produkcia dreva, takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť mimoprodukčné funkcie lesov. Súčasne hospodárenie podľa programov starostlivosti o lesy pomáha predchádzať erózii pôdy a zlepšuje jej obhospodarovanie, čím prispieva k napĺňaniu  fokusových oblastí 4A a 4C, ktoré sú súčasťou prioritnej fokusovej oblasti P4 – Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Programy starostlivosti o lesy uľahčujú obhospodarovateľom lesa plánovanie a riadenie hospodárskych činností, čo im napomáha zlepšovať celkovú výkonnosť lesných podnikov (sekundárna fokusová oblasť 2C).

Predmetom projektu: je vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (ďalej PSL) pre vybrané lesné celky, územne spadajúce do pôsobnosti OÚ – odbor opravných prostriedkov Košice, Prešov a Žilina, v ktorých končí platnosť v rokoch 2016, 2017 a 2018. Jedná sa o 104 lesných celkov s výmerou 135 166,19 ha lesa kategórie hospodárskych mimo funkčného typu produkčný, 82 963,74 ha lesov ochranných a 35 013,05 ha lesov osobitného určenia.