Novinka v lesníckom poradenstve – vzorové projekty pre Program rozvoja vidieka

Zvolen, 9. september 2022Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, v spolupráci so Združením vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja organizuje v termíne 14.09.2022 pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa tematický seminár venovaný Informačnému systém lesného hospodárstva a podpore lesníctva z PRV SR 2014 – 2022.

V rámci  programu bude účastníkom odprezentovaná činnosť NLC – Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky – jeho aktivity, ako aj vízia jeho ďalšieho smerovania. Rovnako sa podrobnejšie predstaví Informačný systém lesného hospodárstva (ISLH), ako zdroj údajov pre majiteľov lesa. Možnosti využitia ISLH v procese implementácie Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 (PRV SR) budú tvoriť ďalšiu časť programu.

Záverečná časť seminára v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti pre potenciálnych žiadateľov bude venovaná vysoko aktuálnej problematike – podpore odvetvia lesníctva z PRV SR 2014 – 2022.

 „Účastníkom poskytneme informácie ako o aktuálnych už vyhlásených výzvach, tak aj základné parametre výziev pripravovaných. Zároveň predstavíme novinky v procese predkladania projektov,“ priblížil Peter Hrbáľ, koordinátor NLC pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v lesnom hospodárstve. V rámci tohto bodu programu bude účastníkom predstavená aj nová podoba poradenskej a konzultačnej činnosti NLC v predmetnej problematike, ktorou sú vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy.

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 sú už teraz dostupné na webovej stránke NLC – https://web.nlcsk.org/?page_id=196477

Pozvánka na podujatie: https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2022/09/pozvanka-14.09.docx


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Peter Hrbáľ

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: peter.hrbal@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 228

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).