Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

Vzorové projekty (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) k:

činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov (vzorový projekt na stiahnutie tu)

činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (vzorový projekt na stiahnutie tu)

činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch(vzorový projekt na stiahnutie tu)

operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde(vzorový projekt na stiahnutie tu)

  • výzve číslo 69/PRV/2022podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami;
    činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou – NLC intenzívne pracuje na vzorovom projekte, zverejnený bude v čo najkratšom čase.