Hrdí na svoj kúsok lesa

Zvolen, 14. september 2022 – Hornatá krajina Slovenska pôsobí pre niektorých zahraničných hostí priam exoticky. Takto ju vnímala aj 22-členná delegácia majiteľov lesa z rovinatého Lotyšska, ktorí minulý týždeň navštívili viaceré lesnícke subjekty na Slovensku. Výmenná cesta bola zameraná na získavanie lesníckych skúseností z oblasti preventívnych opatrení v súvislosti s poškodením lesných porastov a to najmä hmyzími škodcami a zverou. Pobyt na Slovensku bol financovaný z lotyšského Programu rozvoja vidieka.

Účastníkmi lotyšskej delegácie boli majitelia, ktorí vlastnia les vo výmere od 2 do 200 hektárov a sú na svoj prírodný majetok hrdí. Cieľom bolo získať skúsenosti s ochranou lesných porastov, a to najmä v neštátnom sektore. Odborné zázemie cesty zastrešili zamestnanci Národného lesníckeho centra z Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, ako aj Lesníckej ochranárskej služby. Okrem nich sprevádzali Lotyšov aj zamestnanci Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice, Mestských lesov Kremnica, s.r.o. a Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. Doplnenie programu bolo realizované formou návštevy Múzea vo Svätom Antone, sprevádzania po historickom centre mesta Kremnica, ukážky plavenia dreva vo vodnom žľabe Rakytovo a programom lesnej pedagogiky v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.

Lotyši uviedli, že táto cesta im dala možnosť vidieť, čo sa deje s lesmi v strednej Európe. Lotyšsko má lesnatosť 53%, ale z ich pohľadu Slovensko pôsobí zelenšie, aj keď má nižšiu lesnatosť (41%). Prekvapilo ich bohatstvo prírodných zdrojov, ale na druhej strane aj výška škôd spôsobená najmä zverou na založených lesných kultúrach a mladých porastoch a škodami, ktoré vznikajú pri ťažbe (poškodenie kôry stromov, poškodenie pôdy) a pri veľkých kalamitách.

Slovensko je známe kvôli automobilovému priemyslu a troška s nadsadením poznamenali, že nevyrábame len autá, ale aj lykožrúta. Keď lepšie porozumeli pozadiu nášho lesníctva (historický vývoj, typy vlastníctva lesa, lesný zákon, obmedzenia v hospodárení v súvislosti s ochranou, národnými parkami, prírodné podmienky a pod.), tak prehodnotili svoje emocionálne vnímanie a inak sa pozerali na stav lesov a možnosti hospodárenia lesníkov. Nesúhlasia s pasívnou ochranou lesa, vždy je lepšie robiť aspoň niečo; inšpiráciou v kremnických lesoch bola ochrana včelstiev pred medveďom formou elektrických oplôtkov napájaných energiou zo solárnej batérie. Podľa ich názoru slovenskí lesníci, ktorí sa im venovali, boli zanietení a videli, že lesníctvo je pre nich životný štýl, nielen povolanie.

Ako na záver poznamenali, bolo by zaujímavé prísť na Slovensko o 10 rokov a dozvedieť sa, ako sme sa popasovali s problémami spôsobenými lykožrútom, medveďmi či vysokou zverou. Samozrejme táto krátka cesta nedovolí porovnávať v plnom rozsahu lesníctvo na Slovensku a v Lotyšsku, ale umožnila im objaviť aspoň „časť z ľadovca“ a želajú nám, aby sme viac využívali naše zdroje a vážili si lesy, ktoré máme.

Organizačne cestu pripravilo Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Latvian Rural Advisory and Training Centre, Forest Advisory Services Centre.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 268

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).