Zelený apríl – mesiac lesov a lesníkov

Zvolen, 1. apríla 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripravilo aktivity podporujúce povedomie o význame lesov pre človeka a spoločnosť v rámci tradície „Apríl – mesiac lesov“.

Apríl ako mesiac lesov si pripomíname každoročne už od roku 1952. Lesy na Slovensku zaberajú viac ako 41 % z celej rozlohy krajiny, čo predstavuje okolo 2 milióny hektárov plochy územia. Sú významným krajinotvorným prvkom a v súčasnom pandemickom období vyhľadávaným miestom, ktoré pozitívne ovplyvňuje mentálne aj fyzické zdravie človeka.

Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka i spoločnosť. Lesy poskytujú čistý vzduch. Sú pomyselným rúškom, ktoré zachytáva nečistoty, ľudia sa môžu spokojne nadýchať čerstvého vzduchu a precítiť jeho vône. Lesy dávajú spoločnosti vodu. Majú vplyv na kolobeh vody v krajine a výrazne ovplyvňujú jej kvalitu a množstvo. Lesy pozitívne pôsobia na pôdu. Korene stromov pôdu spevňujú a chránia, čím zabezpečujú významné protierózne funkcie. Les výrazne upravuje teplotu a vlhkosť krajiny. Stromy svojimi korunami poskytujú tieň, čím sú dôležitým nástrojom pri zmierňovaní dopadov klimatických zmien na životné prostredie človeka. Lesy nám poskytujú drevo ako obnoviteľnú surovinu, bez ktorej si nevieme predstaviť náš každodenný život.

Z pohľadu frekvencie aktivít lesnej pedagogiky je apríl – mesiac lesov dlhodobo kľúčovým obdobím v roku. V apríli každoročne štartuje projekt Les ukrytý v knihe, ktorý podporuje štátny podnik LESY Slovenskej republiky. Projekt rozvíja čitateľskú gramotnosť u detí a mládeže. Tradícia apríla ako  mesiaca lesov sa zvykla osláviť celoslovenským podujatím Lesnícke dni na Deň Zeme (22. 4.) Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii nezaznie verejnosti z úst lesníkov pozdrav „Lesu zdar!“ a realizácia podujatia sa presúva na jesenné obdobie.

Jarné obdobie sa spája aj s poukázaním na významné poslanie lesníckeho povolania, týkajúce sa obnovy lesa a jarného zalesňovania. Ďalej sa lesníci intenzívne venujú ochrane lesa, kde je hlavne v jarnom období zvýšené riziko lesných požiarov. Vďaka dlhoročnej a systematickej práci lesníkov sú naše lesy atraktívne pre širokú verejnosť, ktorá hlavne v tomto pandemickom období ich využíva na oddych a športové aktivity.

„Pobyt v prírode našťastie zakázaný nie je, preto si ho každý z nás môže vychutnať a spojiť so vzdelávacími aktivitami lesnej pedagogiky. Tá mimochodom tohto roku oslavuje 20. výročie svojej existencie. Inšpirácie ku aktivitám v lese sú zdieľané online na webovom portáli www.lesnapedagogika.sk a sociálnych sieťach lesnej pedagogiky,“ informovala Veronika Jaloviarová, vedúca Odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky NLC – ÚLPV vo Zvolene.

Mnohé lesnícke inštitúcie vyzývajú v jarnom období verejnosť aj k jarnému upratovaniu v lese, v revíri či v chotári. Prispieť môže každý svojou aktivitou, keď si vezme na prechádzku do lesa aj vrece a vyzbiera odpadky, ktoré cestou nájde. Popritom dostáva od lesa bezplatný benefit – regeneráciu síl a odpočinok.

Kontakt:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 905 444 356