Zápisnica z vyhodnotenia ponúkanej ceny, záujemcov o kúpu prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, uskutočnenom dňa 28.2.2023.

Prítomní členovia komisie:  Ing.  Miroslav Kovalčík, PhD.  Mgr. Katarína Sujová, PhD. JUDr.Pavol Boroň, Ing Vladimír Slančík, Ing. Alexander Halák

Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“ ) so sídlom vo Zvolene, zaradilo medzi prebytočný hnuteľný majetok štátu p.č.1 prívesný vozík a p.č.2 motorové vozidlo:

P.č. Názov Technický stav Rok výroby Najazdené km Cena v €
 1 Prívesný vozík SPORT JACHT

LPB 207M

Pojazdný, STK nepovinná 2006 Nezistené 160,00
2 Mitsubishi L 200

2,5 TD 4WD

Double Cab

Úmerné doby prevádzky a počtu najazdených kilometrov 2003 299791 1572,00

 

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku na predaj bola zverejnená 13.2.2023 s lehotou predkladania ponúk od 13.2.2023 do 27.2.2023.

Dňa 28. 2. 2023 o 9.00 hod. bolo v zasadačke NLC na ul. T.G.Masaryka č. 22 vo Zvolene za účasti členov  menovanej komisie vykonané otváranie obálok. V stanovenej lehote  na ponuku p.č.1 prívesný vozík SPOR JACHT LPB 207M boli doručené 2 ponuky s rovnakou ponúkanou cenou.   Obidvaja záujemcovia budú písomne oslovení na zvýšenie ponúknutej ceny.

Na ponuku s p.č. 2 Mitsubishi L 200 2,5 TD 4WD Double Cab Boli doručené 4 ponuky a všetky spĺňali požadované formálne kritériá a boli komisiou vyhodnotené.

  1. Michal Jaššák Riečna 857, 029 44 Rabča                                                 2135,00€
  2. Marek Pencák, Monardova 31, 821 06 Bratislava                                   1850,00€
  3. Branislav Neubauer, T. Vansovej 1543/8, 960 01 Zvolen                      1850,00€
  4. Juraj Vasiľ, L. Svobodu 1495/10, 969 01 Banská Štiavnica                   1810,00 €

Komisia navrhuje štatutárnemu zástupcovi NLC uzatvoriť kúpno-predajú zmluvu na ponúkaný majetok štátu záujemcovi s najvyššou ponúkanou cenou, Michal Jaššák, Riečna 857, 029 44 Rabča.

Členovia komisie:   Ing. Miroslav  Kovalčík, PhD. …………………………

Mgr. Katarína Sujová, PhD.    …………………………

JUDr. Pavol Boroň                    …………………………

Ing. Vladimír Slančík                …………………………

Ing. Alexander Halák               …………………………

 

Vo Zvolene 1.3.2023                                                                                                        Ing. Peter Balogh, PhD.

generálny riaditeľ