Správa o lesnej pedagogike za rok 2022

Zvolen, 28. február 2023Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) zverejnilo Správu o lesnej pedagogike za rok 2022. Takéto sumárne hodnotenie sa v lesnej pedagogike uskutočnilo už po 4-krát. Je potešujúce, že podklady do Správy zasiela čoraz viac lesníckych subjektov.

Správa o lesnej pedagogike za rok 2022 (Správa) mapuje prehľad činností vybraných realizátorov aktivít lesnej pedagogiky za rok 2022. Informuje o tom, ako lesnícke inštitúcie prispievajú k rozvoju environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku. Je určená všetkým, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú profesijne, alebo v rámci rozšírenia svojich poznatkov.

Tematicky zamerané údaje lesnej pedagogiky sú spracované z obdobia od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Vybrané štatistické údaje sú pre lepšiu názornosť spracované v grafickej podobe, prípadne doplnené o obrazovú dokumentáciu. Do sumárneho odpočtu sa zapojilo 13 lesníckych subjektov. Aktivity lesnej pedagogiky realizujú aj ďalšie, spravidla menšie organizácie, ktorých výsledky nie sú zohľadnené v tejto Správe.

Marián Taraba, ktorý je každoročne poverený zostavením správy, stručne zhodnotil základné údaje: „V roku 2022 bolo uskutočnených 839 aktivít lesnej pedagogiky s viac ako 53 820 účastníkmi. Najzastúpenejšou kategóriou účastníkov aktivít lesnej pedagogiky boli žiaci základných škôl. V priebehu roka lesní pedagógovia a lesníci realizovali v rámci lesnej pedagogiky rôzne témy, napríklad najčastejšie odzneli Život v lese, Les v rôznych podobách, Medveď, Les cesta k poznaniu a ozdraveniu, Včely a mnoho iných. Najviac podujatí sa uskutočnilo v priebehu mesiacov apríl, máj a jún.“

Lesná pedagogika je o ľuďoch, ich osobnom zanietení pre túto prácu, ale aj o partnerstvách jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím počas 21 rokov prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre spoločnosť. Správa o lesnej pedagogike za rok 2022 je publikovaná na webových stránkach www.lesnapedagogika.sk a www.nlcsk.sk.

Správa o lesnej pedagogike za rok 2022 (PDF).


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Marián Taraba

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: marian.taraba@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 347

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.