Podpora obnovy poškodených lesov

Zvolen, 13. február 2023Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) pružne reaguje na aktuálnu výzvu z Programu rozvoja vidieka (PRV) pre podopatrenie 8.4 ktorého cieľom je podpora obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. NLC-CTPLP  pre žiadateľov pripravilo vzorový projekt, ktorý im uľahčí podávanie žiadosti o podporu.

Podopatrenie 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami predstavuje nosné lesnícke projektové podopatrenie pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa.. Z tohto dôvodu bola na webovej stránke NLC a taktiež na stránke Forest Portal-u zverejnená vzorová žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre predmetné podopatrenie, vrátane vybraných povinných príloh.

„Ako pri predchádzajúcich výzvach, tak aj v tomto prípade žiadatelia na stránke Forest Portal-u v rámci Odbornej sekcie, PRV SR 2014 – 2022 pri predmetnom podopatrení v rámci podsekcie „Technická podpora NLC pre žiadateľov (Vyjadrenia, Potvrdenia, Vzorový projekt …)“ nájdu informácie o všetkých náležitostiach a podkladoch, ktoré bude musieť žiadateľ predložiť v súvislosti so získaním vyjadrení a potvrdení NLC, ktoré sú povinnými prílohami žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ pripomenul Peter Hrbáľ, koordinátor NLC pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v pôdohospodárstve. „Zverejnenie prvých vzorových projektov v druhej polovici minulého roku sa medzi obhospodarovateľmi lesa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou, preto sme sa rozhodli pokračovať,“ doplnil.

Nová vzorová žiadosť by mala obhospodarovateľom a vlastníkom lesa zásadným spôsobom uľahčiť proces predkladania žiadostí. Všetky vzorové projekty a žiadosti je možné nájsť na stránke https://web.nlcsk.org/vzorove-projekty-pre-lesnicke-projektove-podopatrenia-prv-sr-2014-2022/ a technickú podporu pre žiadateľov na stránke https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Peter Hrbáľ

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: peter.hrbal@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 228

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.