Vzdelávanie pracovníkov štátnej správy priamo v teréne

Zvolen, 13. október 2022 – Nové znenie vyhlášky o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa prinieslo potrebu zorganizovania školenia pracovníkov štátnej správy. To v uplynulom týždni zorganizovalo práve Národné lesnícke centrum.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zorganizovalo v 41. týždni (od 10.10.2022 do 13.10.2022) sériu štyroch jednodňových terénnych školení. Tie boli tematicky zamerané na výkon štátnej správy lesného hospodárstva a aplikáciu nového znenia vyhlášky o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa. Školenia boli určené predovšetkým pre zamestnancov okresných úradov vykonávajúcich štátnu správu lesného hospodárstva.

Okrem teoretických prednášok sa účastníci vo vybraných demonštračných objektoch Lesnej správy Kyslinky, Lesnej správy Hanušovce, Lesnej správy Zákamenné a na Obecných lesoch Stará Myjava s.r.o bližšie venovali problematike posudzovania obnovy lesa a kritériám zabezpečeného lesného porastu, novým pravidlám pri realizácii dorubov a kombinácii rubov, ako aj posudzovaniu osobitných prípadov prebudovy lesa na prírode blízke hospodárenie.

Celkovo sa školení, zúčastnilo približne 220 účastníkov. V rámci predmetných školení bol účastníkom odovzdaný aj študijný materiál k predmetnej problematike.

Školenie zorganizovalo NLC v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Inštitútom pre verejnú správu (IVS), Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky (organizačnými zložkami Odštepný závod  POĽANA, Odštepný závod TATRY a Odštepný závod ŠARIŠ) a so spoločnosťou OBECNÉ LESY, s.r.o., Stará Myjava.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Peter Hrbáľ

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: peter.hrbal@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 228

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).