Treeadapt

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ:

ADAPTAČNÝ POTENCIÁL DREVÍN PRI PRÍPRAVE LESOV SLOVENSKA NA ZMENU KLÍMY

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Anotácia:

Hlavným cieľom riešenia projektu je výrazne prospieť najmä k plneniu jedného z prioritných aktuálnych cieľov lesníctva na Slovensku a jedného z piatich špecifických cieľov výskumného zámeru NLC – LVÚ Zvolen, a to prispôsobovať lesy Slovenska na zmenu klímy.

Zmena klímy je v súčasnosti považovaná za najdôležitejší vplyv na lesné ekosystémy, ktorý si vyžaduje meniť obvyklé prístupy k manažmentu lesa. Už doterajšia zmena klímy znamená posun v podmienkach pre výskyt drevín, pričom najviditeľnejšie problémy sú v strednej Európe v oblastiach, kde dominuje smrek obyčajný. Širšie možnosti pre uplatňovanie rôznych manažmentových stratégií budú v druhovo rozmanitejších lesoch (Dobor et al. 2020). Z doterajšieho vývoja je zrejmé, že proces zmeny klímy je zložitý a je potrebné zohľadňovať regionálne rozdiely aj v rámci Slovenska.

Meniaca sa klíma však nie je jediným faktorom, ktorý mení podmienky pre vitalitu a rast lesných drevín. Preto je projekt zameraný aj na syntézu poznatkov o vývoji ďalších meniacich sa podmienok prostredia na základe dlhodobého monitoringu lesných ekosystémov, ako aj reakcie drevín na tieto podmienky.  Dlhodobý monitoring zdravotného stavu lesa v Európe prináša rádovo významnejšie a zovšeobecniteľné poznatky než len údaje z národnej monitorovacej siete.

Oteplenie o 2,5 °C k horizontu roku 2075 (EEA 2020) podľa umierneného scenára RCP 4,5 (Moss et al. 2010) používaného Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu IPCC, napríklad zodpovedá klimatickému posunu o viac ako jeden lesný vegetačný stupeň, alebo – horizontálne – niekoľko sto kilometrov. Prognózované zmeny však povedú nielen k ďalším výrazným posunom podmienok pre rast drevín, ale v nižších polohách sa zrejme v priebehu niekoľkých desaťročí môžu klimatické podmienky zmeniť do takej miery, že existencia domácich drevín tu nebude možná.

Adaptáciu lesných drevín ku klimatickej zmene je potrebné podporiť aktívnym manažmentom, a to: 1) Využitím individuálnej premenlivosti, vďaka ktorej máme v lesných porastoch stromy s vyššou toleranciou k stresu suchom a teplom, 2) Podporou migrácie na miestnej úrovni: Postupnú adaptáciu väčšiny našich drevín k novým podmienkam prirodzene podporuje šírenie ich génov peľom, ktorý prenáša vietor. No migrácia semenami je u väčšiny drevín obmedzená na niekoľko kilometrov za generáciu lesa. Môžeme ju urýchliť úpravou pravidiel pre prenos lesného reprodukčného materiálu, 3) Asistovanou migráciou v súlade s posunom klimatických podmienok v rámci širšieho regiónu.

 

Čiastkové ciele projektu:

C1:    Vyhodnotiť regionálne trendy zmeny klímy a očakávaný vývoj klímy v strednej Európe ako podklad pre predikciu zmeny podmienok rastu lesa

C2:    Komplexne zhodnotiť dlhodobé údaje o vývoji podmienok lesného prostredia (vrátane jeho chemického stavu) s dôrazom na riziká pre rast a vitalitu hlavných lesných drevín

C3:    Vyhodnotiť možnosti asistovanej migrácie lesných drevín a navrhnúť zásady prenosu lesného reprodukčného materiálu pre podmienky zmeny klímy

 

Riešitelia:

Mgr. Ivan Barka, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD., Ing. Roman Longauer, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., RNDr. Slávka Tóthová, PhD., Ing. Hana Pavlendová, PhD., Ing. Martin Bartko, PhD., Ing. Vladimír Mačejovský, PhD., Ing. Martin Belko, PhD., Ing. Marcel Dubec, Ing. Maroš Sedliak, PhD., Ing. Elena Takáčová;

 

Opis kľúčových aplikačných výstupov projektu

V1 (ČÚ1) Odborná publikácia: Katalóg regionálnych modelov klímy na Slovensku (2026)
Katalóg regionálnych modelov zmeny klímy na Slovensku bude v textovej a mapovej podobe prezentovať výsledky premietnutia celoeurópskych modelov zmeny klímy na podmienky Slovenska. Bude tak podávať priestorovo lokalizovanú informáciu o možných dopadoch zmeny klímy podľa viacerých možných scenárov. Pre každý z nich budú definované zóny ohrozenia jednotlivých lesných drevín v závislosti od rizík vyplývajúcich pre súčasný stav lesa zo zmenenej klímy. Súčasťou katalógu budú aj prehľadné grafické a mapové výstupy z vyhodnotenia doterajších trendov vo vývoji klímy a klimatických stresových indexov na vybraných lesných lokalitách.

V2 (ČÚ2) Vedecká monografia: Meniace sa ekologické podmienky a reakcia lesov Slovenska – syntéza dlhodobých údajov monitoringu lesov (2026)
V rámci riešenia projektu je plánované aj vypracovanie a vydanie publikácie (Lesnícke štúdie) o dynamike vývoja lesných ekosystémov v SR za posledných 30 rokov s osobitným zameraním sa na sumarizáciu kľúčových poznatkov významných pre Slovenskú republiku. Pôjde o syntézu aktuálnych poznatkov z monitoringu lesov na Slovensku i v Európe.

V3 (ČÚ3) Nová metodika: Návrh aktualizácie monitoringu zdravotného stavu lesov (ČMS Lesy) (2026)
Monitorovacia sieť TMP sa na Slovensku začala budovať v roku 1987, intenzívny monitoring na plochách II. úrovne začal v roku 1995, ČMS Lesy ako súčasť monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky formálne vznikol v roku 1993, pričom odvtedy sa realizovala jedna menšia aktualizácia. Aj pri rešpektovaní manuálu medzinárodného monitoringu lesov ICP Forests je namieste aktualizovať terajší systém z hľadiska rozsahu plôch a významnosti zisťovaní, a to aj v kontexte záväzkov NEC – Directive (EU) 2016/2284 a potrebám monitorovania zmeny klímy a jej dopadov na lesné dreviny.

V4 (ČÚ3) Nová metodika: Zásady prenosu lesného reprodukčného materiálu (vrátane cezhraničného) pri asistovanej migrácii drevín v rámci adaptácie lesov na zmenu klímy (2026)
Zásady prenosu lesného reprodukčného materiálu ustanovuje vyhláška MPRV SR 501/2010 Z. z. § 16 a prílohy 10 až 16. Metodiku pre použitie reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny alebo dovozu vydáva NLC na základe splnomocnenia § 24 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli. Návrh nových zásad prenosu LRM bude odrážať potreby adaptácie lesov na zmenu klímy identifikované a odôvodnené na báze výsledkov ČÚ3.

 

Odberateľ z praxe

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik