TP – Kvantitatívna analýza

TP – Kvantitatívna analýza efektívnosti ozdravných opatrení v rámci PRV 2014-2020

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Kvantitatívna a evaluačná analýza implementácie lesníckych podopatrení (projektové a neprojektové podpory odvetvia lesníctva) v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 vo vzťahu k prioritám Národného lesníckeho programu SR – časť „kvantitatívna analýza ozdravných opatrení“

Zmluva o dielo č. 723/2022/MPRVSR-710, čl. 1, ods. 1.3, pís. e-h.

NLC – LVÚ Zvolen, NLC – CTLP Zvolen

01/2023 – 04/2024

89 980,- EUR (bez DPH)

Ing. Ladislav Kulla, PhD.

Anotácia:

Cieľom projektu je:
1) vypracovanie zhodnotenie doteraz realizovaných projektov ozdravných v rámci výzvy z mája 2015 na báze podkladov PPA;
2) získanie a integrácia údajov ISLH, DPZ a rezortnej štatistiky pre potreby kontroly a analýzy efektívnosti vynaloženej podpory;
3) vykonanie výberových terénnych zisťovaní zameraných na kontrolu vykonania ozdravných opatrení na mieste; 
4) komplexné vyhodnotenie efektívnosti podpory ozdravných opatrení v lesoch na základe dostupných údajov a terénnych šetrení.