LIFE IP NATURA 2000

Projekt IP LIFE NATURA 2000:

„Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike

EU – program LIFE, Kontrakt medzi MPRV SR a NLC

MŽP SR (koordinátor), ŠOP SR, SVP, š.p., WWF Slovensko, DAPHNE,  NLC, PF UK (partneri)

01/2021 – 12/2030

16 622 242,- EUR z toho NLC 1 373 242,- EUR

za NLC – LVÚ – Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

Anotácia:

Projekt IP LIFE NATURA 2000 sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027.

Prioritný akčný rámec (PAF) je viacročný strategický plánovací nástroj, ktorý sumarizuje opatrenia a zdroje financovania potrebné na ochranu celoeurópskej sústavy Natura 2000 a súvisiacej infraštruktúry. Aktivity PAF súvisia s konkrétnymi opatreniami, aby sa na úrovni miest ochránili tie druhy a typy biotopov,  pre ktoré bola daná lokalita označená za chránenú.

Hlavným cieľom Integrovaného projektu LIFE je implementácia PAF pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027, v zmysle článku 8 smernice o biotopoch 92/43/EHS. Tento cieľ nám umožní dosiahnuť cieľ 1 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch, pokiaľ ide o prínos k zlepšeniu stavu ochrany niektorých konkrétnych a prioritných druhov a typov biotopov, a môže zahŕňať aj širšie činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej koherencii sústavy Natura 2000 v širšom a cezhraničnom kontexte.

Medzi konkrétne ciele, na ktorých zabezpečení sa v projekte podieľa NLC, patria nasledujúce:

  • Zlepšiť integráciu sústavy Natura 2000 a požiadaviek ochrany prírody a biodiverzity do lesných hospodárskych plánov a plánov manažmentu povodňových rizík,
  • Zaistiť efektívnosť prírode blízkeho hospodárenia a tzv. Nature Based solutions – riešení založených na prírode,
  • Zriadiť, testovať a hodnotiť agrolesnícke systémy demonštračného charakteru,
  • Obnoviť biotopy a zaviesť osobitný manažment pre vysoko ohrozené druhy ako je Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), Fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), Korytnačka močiarna (Emys orbicularis), Ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) a Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia),
  • Vyhodnotiť účinnosť a replikovať skúsenosti a znalosti z demonštračných miest prostredníctvom existujúcich nových nástrojov politiky vrátane poskytovania odporúčaní pre programovanie fondov EÚ.

 

Ďalšie informácie:

http://www.lifepriroda.sk/