Eufore

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

European FOREST Research and Innovation Ecosystem

Horizon Europe

EFI (FI): koordinátor, NLC – LVÚ Zvolen: partner, celkom 16 partnerov v konzorciu

10/2022 – 10/2026

83 781,- EUR rozpočet pre NLC

Ing. Rastislav Raši, PhD.

Anotácia:

Projekt je priamo zameraný na vytvorenie strategického výskumného a inovačného programu lesného hospodárstva a lesníckeho sektora spolu so sprievodnými implementačnými opatreniami a finančnými záväzkami. Tieto budú navrhnuté spoločne so zainteresovanými stranami, pričom projektový tím bude slúžiť ako sprostredkovateľ a bude sa snažiť o realizáciu širokého zapojenia zainteresovaných strán prostredníctvom uplatňovania rôznych mechanizmov účasti, ktoré majú navodiť pocit spoluzodpovednosti za tento proces, a tak zabezpečiť podporu pre jeho realizáciu. Aby mohli zainteresované strany dospieť k informovaným rozhodnutiam, projekt im poskytne aj všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné, a to vo formáte a termíne, ktorý si zainteresované strany vyžiadajú. To zahŕňa prehľad činností v oblasti výskumu a inovácií, financovania a riadenia, zobrazenie očakávaní spoločnosti voči tomuto sektoru, analýzu jeho politického prostredia a jeho vplyvov na výskum a inovácie a prognózy o tom, ako by sa tento sektor mohol vyvíjať a aká môže byť budúca ponuka a dopyt po jeho ekosystémových službách a produktoch. Projekt nepriamo slúži ako podpora vytvorenia partnerstva lesníckeho sektora v rámci programu Horizont Európa.

Ďalšie informácie:

https://eufore.eu/