Epribles

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ:

EKONOMIKA PRÍRODE BLÍZKEHO HOSPODÁRENIA V LESOCH

Ing. Ladislav Kulla, PhD.

Anotácia:

Projekt nadväzuje na špecifický cieľ výskumného zámeru c) Vyhodnotiť dopady prechodu na prírode blízke hospodárenie v lesoch (PBHL). Pre základné typy prírode blízkeho lesa v podmienkach Slovenska (dubové lesy, bukové lesy, zmiešané bukovo-jedľovo smrekové lesy a smrekové lesy) sa na podklade rešerše literatúry zadefinujú vhodné manažmentové scenáre typu prechodových modelov z bežného hospodárenia na PBHL, a pomocou dostupných simulačných nástrojov sa ekonomicky porovnajú s bežným hospodárením. Pre základné typy lesa sa súčasne založí sieť výskumných plôch (živé laboratórium), nadväzujúca na vybrané série plôch dlhodobého výskumu prebierok. Táto sieť bude slúžiť na systematický produkčný výskum prechodu na PBHL, validáciu produkčných a ekonomických simulácií, a perspektívne aj na výskum vybraných ekosystémových služieb prírode blízkych lesov. Súčasťou riešenia je aj návrh spôsobu zahrnutia platieb za ekosystémové služby lesov, ktoré sú potenciálne významným komponentom ekonomiky PBHL.

 

Čiastkové ciele projektu:

C1:    Porovnať pomocou dostupných simulačných nástrojov ekonomiku základných foriem PBHL využiteľných v podmienkach Slovenska s bežným hospodárením

C2:    Na báze dlhodobého výskumu prebierok založiť živé laboratórium produkčného výskumu PBHL pre základné typy lesov Slovenska

C3:    Kvantifikovať poskytovanie ekosystémových služieb a navrhnúť verejné mechanizmy platieb za ekosystémové služby prírode blízkych lesov

 

Riešitelia:

Dr. Joerg Roessiger, Ing. Igor Štefančík, CSc., Ing. Zuzana Sarvašová, PhD., Ing. Vlastimil Murgaš, PhD., Ing. Maroš Sedliak, PhD., Ing. Vladimír Šebeň, PhD., Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., Ing. Martina Štěrbová, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Mgr. Ivan Barka, PhD., Ing. Matej Schwarz

 

Opis kľúčových aplikačných výstupov projektu

V1 (ČÚ 1) Vedecká monografia: Ekonomika prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (2026)
Vedecká monografia vydaná v edícii Lesnícke štúdie v slovenskom jazyku bude obsahovať:1) rešerš metodických postupov a prehľad doterajších výsledkov ekonomického hodnotenia prírode blízkeho hospodárenia (continuous cover forestry, close-to-nature forestry, selective forest management) v zahraničnej a domácej literatúre, 2) prehľad výsledkov vlastného výskumu ekonomiky PBHL dosiahnutých v rámci riešenia tohto projektu, a 3) návrh ekonomicky optimalizovaných postupov prebudovy na PBHL pre základné typy lesov Slovenska.

V2 (ČÚ 2) Nová výskumná infraštruktúra: Živé laboratórium produkčného výskumu PBHL v podmienkach SR (2024)
Výstupom bude novozaložená sieť výskumných plôch pre dlhodobý výskum produkcie drevín v podmienkach priamej prebudovy lesa na PBHL. Sieť plôch priamo využije vybrané TVP dlhodobého výskumu prebierok. Dizajn bude navrhnutý tak, aby pokrýval všetky základné typy PBHL v podmienkach Slovenska (v minimálnom rozsahu dubiny, bučiny, a zmiešané lesy smreka jedle a buka), a umožnil dlhodobé sledovanie rastových reakcií drevín a lesných ekosystémov pri PBHL, bežnom hospodárení a bezzásahovom režime ako kontrole.

V3 (ČÚ 3) Nová metodika: Návrh mechanizmu verejných platieb za ekosystémové služby PBL (2026)
Výstupom bude štúdia obsahujúca návrh novej metodiky ako zlepšiť existujúce nástroje verejných finančných podpôr, ktoré môžu byť považované za PES pre PBL. Vychádzajúc z analýzy uplatňovaných prístupov hodnotenia ES a ekonomických modelov PBHL, bude navrhnutý algoritmus výpočtu verejnej platby za zvolený balík ES. Následne budú stanovené podmienky na inováciu celého procesu, identifikované potreby financií a opísané požadované legislatívne zmeny potrebné pre uplatnenie verejných platieb za ES v PBL.

 

Odberateľ z praxe

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik