Digiwood

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ:

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE PRI ZVYŠOVANÍ PRIDANEJ HODNOTY V SORTIMENTÁCII, DRUHOVANÍ A SPRACOVANÍ DREVA

Dr. Ing. Tomáš Bucha

Anotácia:

Hlavným cieľom výskumu je podporiť zavádzanie digitálnych technológií do reťazcov zhodnocovania dreva.

 

Čiastkové ciele projektu:

C1:    Experimentálne overiť a validovať koncept využitia 3D mobilnej technológie pozemného skenovania pri porastovej inventarizácii a sortimentácii.

C2:    Experimentálne overiť a validovať koncept využitia technológie 3D CT skenovania pri detekcii vnútorných znakov a chýb listnatej guľatiny.

C3:    Experimentálne overiť a validovať možnosti kontinuálneho sledovania pohybu guľatiny a reziva.

 

Riešitelia:

Ing. Tomáš Gergeľ, PhD., Ing. Maroš Sedliak, PhD., Ing. Ivan Sačkov, PhD., Ing. Vlastimil Murgaš, PhD., Ing. Rastislav Raši, PhD.

 

Opis kľúčových aplikačných výstupov projektu

V1 (ČÚ1) Nová metodika: Inventarizácia a sortimentácia porastov na báze mobilného pozemného laserového skenovania (2025)
Výstupom bude prípadová štúdia inventarizácie a sortimentácie porastov na báze mobilného pozemného laserového skenovania (PLS). Obsahovať bude zhodnotenie technických, ekonomických a legislatívnych možnosti aplikácie PLS v kvalitatívnej inventarizácii lesa, vrátane zhodnotenia prínosov prepojenia technológie PLS a 3D CT.

V2 (ČÚ2) Nová metodika: Algoritmy pre detekciu chýb dreva z 3D skenov pre dub zimný a hrab (2024)
Výstupom riešenia bude metodika nastavenia parametrov skenovania v závislosti od vlhkosti a hrúbky výrezu. Využité budú postupy riadenej a neriadenej klasifikácie obrazu a objektovo orientovanej klasifikácie 3D skenov OBIA (Object-based image classification). OBIA prístup využíva segmentáciu obrazu (3D skenov guľatiny) na viacerých úrovniach podrobnosti. To umožňuje okrem inherentne obsiahnutých vlastností, akými sú jas (DN), textúra a tvar objektov, pracovať aj s prvkami, ktoré popisujú objekt cez jeho vzťahy k iným objektom na tej istej, vyššej alebo nižšej úrovni segmentácie, čo umožní spresniť správnosť klasifikácie chýb dreva.

V3 (ČÚ2) Nová metodika: Metóda optimalizácie druhovania dreva na báze využitia 3D CT detekcie chýb dreva (2023)
Metodika optimalizácia procesu druhovania dreva bude založená na porovnaní štandardného spôsobu druhovania guľatiny pri ktorom vnútorné znaky guľatiny nie sú zohľadnené, s prístupom založeným na využití technológií 3D CT skenovania výrezov. Zvýšenie výťažnosti očakávame z dôvodu (i) eliminácie subjektívnej chyby pri zatriedení výrezu do kvalitatívnej triedy a (ii) vydruhovaním sortimentov od cenovo najzaujímavejších k menej hodnotným.

V4 (ČÚ3) Nový proces: Elektronická evidencia toku dreva a reziva v dodávateľsko-odberateľskom reťazci (2026)
Prípadová štúdia bude obsahovať výsledky testovania a návrh využiteľnosti rôznych technológií evidencie dreva (RFID čipy, štítky s kódmi) pri sledovaní jeho pohybu z lesa až ku spracovateľovi tak, aby bola možná jednoduchá identifikácia dreva alebo reziva aj so zobrazením údajov skenovania a s využitím načítania online údajov. Zhodnotená bude použiteľnosť vybraných technológií v oblasti lesníctva a spracovania dreva.

 

Odberateľ z praxe

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik