Boost4bioeast

Boost4Bioeast

Boosting the bioeconomy transformation for the BIOEAST region

 

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Boosting the bioeconomy transformation for the BIOEAST region

Horizon Europe

ÖMKi (HU): koordinátor, NLC – LVÚ Zvolen: partner, celkom 30 partnerov v konzorciu

01/2024 – 12/2026

78 125,- EUR rozpočet pre NLC

Ing. Rastislav Raši, PhD.

Anotácia:

Projekt BOOST4BIOEAST má za cieľ uviesť do pohybu páky na zavedenie biohospodárstva v krajinách strednej a východnej Európy a Pobaltia. Konzorcium sa zameria na nadviazanie na výsledky projektu BIOEASTsUP a Víziový dokument iniciatívy BIOEAST prostredníctvom posilnenia účasti národných sietí zainteresovaných strán na tvorbe národných akčných plánov v oblasti biohospodárstva a na vybudovanie dlhodobých štruktúr pre národnú a makroregionálnu spoluprácu. HUBy BIOEAST budú národnými platformami priamo prepojenými s orgánmi verejnej správy, v rámci ktorých sa budú budovať kapacity a mobilizovať rôzne zainteresované strany biohospodárstva, aby účinnejšie prispievali k rozhodovacím procesom a zúčastňovali sa na nich s využitím participatívnych prístupov. V rámci celého regiónu BIOEAST sa uskutoční mapovanie kompetencií v oblasti biohospodárstva a biomasy s cieľom rozšíriť poznatky o biohospodárstve v makroregióne a vytvorí sa znalostná platforma BIOEAST, ktorá bude slúžiť ako úložisko znalostných materiálov a relevantných informácií o biohospodárstve a umožní zainteresovaným stranám BIOEAST prístup k materiálom súvisiacim s biohospodárstvom, ich zdieľanie a ukladanie s cieľom vytvoriť národné centrá BIOEAST, ktoré budú aktívne prispievať k biohospodárstvu v každom členskom štáte. S cieľom podporiť inovácie a vzdelávanie v oblasti biohospodárstva v krajinách BIOEAST projekt spojí verejných a súkromných financovateľov s príslušnými zainteresovanými stranami z podnikateľského sektora a rozšíri sieť BIOEAST UNI NET. Činnosti, ako je odborná príprava, rekvalifikácia, šírenie povedomia a vytváranie komunikačných kanálov, vytvoria základ prechodu na biohospodárstvo, vytvoria priestor pre dialóg a zapojenie všetkých aktérov priemyslu (akademickej, súkromnej a verejnej sféry), čo zvýši angažovanosť zainteresovaných strán pri integrácii programov a politík v oblasti biohospodárstva. Navrhované konzorcium pozostáva zo zainteresovaných strán všetkých členských štátov BIOEAST a partnerov z celej západnej Európy (BE, FI, GER, IE, IT a ES).

Ďalšie informácie:

https://cordis.europa.eu/project/id/101133398