AltPsl

Alternatívne programy starostlivosti pre les hrúbkových tried

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Alternatívne programy starostlivosti pre les hrúbkových tried

MPRV

NLC – LVÚ Zvolen

2021 – 2023

101 136,- EUR

Ing. Ladislav Kulla, PhD.

Anotácia:

Cieľom projektu je navrhnúť a v relevantnom prostredí modelového lesného celku overiť novú metodiku zisťovania stavu lesa a lesníckeho plánovania  (TRL 6) v trvalo rôznovekom prírode blízkom lese hrúbkových tried. Metóda využíva 3D údaje LiDAR, štatistickú inventarizáciu lesov, originálne dendrometrické modely, a interaktívny digitálny zázname doplňujúcich údajov pri taxačnej pochôdzke. Výsledky majú byť zavedené do praxe cez aplikačné ústavy NLC.