Výskum na Národnom lesníckom centre získal Certifikát kvality ISO 9001:2015

Zvolen, 13. apríl 2023Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen úspešne absolvoval certifikačný audit systémov manažérstva kvality a získal medzinárodne uznávaný certifikát ISO 9001:2015 na „Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied“.

Certifikácia ISO 9001 slúži ako medzinárodný kvalitatívny štandard a odoberateľom výskumu poskytuje záruku kvalitne a včasne vykonávaných služieb a plnenia záväzkov.

Okrem potvrdenia medzinárodne nastavenej kvalitatívnej úrovne, Národné lesnícke centrum zavedením manažmentu kvality vylepšilo vnútorný chod Lesníckeho výskumného ústavu, zefektívnilo riadiace procesy a zabezpečilo systém neustáleho zlepšovania.

Získanie certifikátu kvality je ďalším krokom pre naplnenie Výskumného zámeru Národného lesníckeho centra. Výskumný zámer má 5 špecifických cieľov, ako napríklad prispôsobiť lesy Slovenska na zmenu klímy, spomaliť rozpad lesov v meniacich sa ekologických podmienkach, či vyhodnotiť dopady prechodu na prírode blízke hospodárenie v lesoch. Taktiež sa zameriava na podporu zavádzania digitálnych technológií do reťazcov zhodnocovania dreva a možnosti využitia agrolesníckych systémov v podmienkach Slovenska.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen inštitucionálne zabezpečuje lesnícku vedu, výskum a vývoj na Slovensku v rámci rezortu pôdohospodárstva. Realizuje aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a primárneho spracovania dreva, vrátane ekosystémových služieb lesov.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Ján Válovčan

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Mail: jan.valovcan@nlcsk.org

Tel.: +421 45 5314 169

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.