Voľné pracovné miesto GRAFIK WEBOVÉHO SÍDLA NLC

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

  GRAFIK WEBOVÉHO SÍDLA NLC

 Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Stručná charakteristika práce:

01.04.12   Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, grafmi, tabuľkami pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia  
07.04.01   Zabezpečovanie prevádzky časti informačného systému.

Pracovná náplň:
 • Využívanie služieb internetu pre realizáciu a podporu marketingových aktivít organizácie;
 • Návrh a vývoj webovových stránok;
 • Úprava existujúcich / tvorba nových rozšírení WordPress;
 • Úprava existujúcich webových riešení;
 • Príprava a spracovanie webových formulárov;
 • Zverejňovanie oznamov na internete, dizajn intranetu;
 • Spolupráca pri správe web serverov a ich konfigurácia, konfigurácia siete a zabezpečenia pre web servery.
Miesto výkonu práce:

Národné lesnícke centrum Zvolen

Nevyhnutné predpoklady:
 • bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, preukázaná čestným prehlásením;
Kvalifikačné predpoklady vzdelania:
 • úplné stredoškolské vzdelanie technického zamerania;
Ostatné kvalifikačné predpoklady:
 • WordPress – pokročilý,
 • PHP – pokročilý,
 • HTML – základy,
 • CSS – pokročilý,
 • JavaScript – pokročilý,
 • znalosť anglického jazyka úroveň C1 (certifikát),
 • Cisco CCNA certifikáty vítané;
Iné predpoklady:
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, logické myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť nové technológie;
Zdravotná spôsobilosť:
 • psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;
Informácia o základnej zložke platu:
 • v zmysle zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády  SR č.  354/2018 Z. z. v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 4 stanovený tarifný plat od 583,50 – 700,50  € – podľa dĺžky započítanej praxe; možnosť osobného príplatku;
Ostatné informácie:

žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 29. 07. 2019, podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

Národné lesnícke centrum
T.
G. Masaryka 2175/22
960 01  Zvolen

  obálku označte nápisom: WEB

 • predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru dňa 30. 07. 2019,
 • plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 08. 2019, na plný pracovný úväzok, na dobu určitú – do 31. 07. 2020,
 • kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Ľubomír Veselý, tel. 0915 572220.